Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 06/1947/GA, 25 oktober 2006, beroep
Uitspraakdatum:25-10-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Bezoek  v

Uitspraak

nummer: 06/1947/GA

betreft: [klager] datum: 25 oktober 2006

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 10 juli 2006 van de beklagcommissie bij de locatie Alphen aan den Rijn,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 4 oktober 2006, gehouden in de locatie Alphen aan den Rijn, zijn gehoord klager en [...], unit-directeur bij voormelde locatie.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft de beslissing om klager niet langer gebruik te laten maken van extra zakelijk bezoek in de advocatenkamer.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Klager heeft tot op heden vier keer extra bezoek gehad ten behoeve van zijn werkzaamheden voor de stichting Landelijke gedetineerdencommissie. Intussen is klager overgeplaatst naar een andere afdeling. Het afdelingshoofd van deze afdeling wilde geen
extra bezoek toestaan.
Aan klager werd per brief van 8 mei 2006 meegedeeld dat er een afbouwregeling van het zakenbezoek zou zijn. In deze brief stond tevens dat hij geen bezoek meer in de advocatenkamer mocht ontvangen omdat de stichting Landelijke gedetineerdencommissie
niet is erkend als een niet-justitiegebonden organisatie. Feitelijk kwam het erop neer dat klager na het bezoek van de heer Kelk geen extra bezoek en geen bezoek in de advocatenkamer meer mocht ontvangen.
Het gaat klager er niet om onder welke noemer hij bezoek krijgt, maar het gaat erom dat hij eens in de zoveel tijd extra bezoek mag ontvangen. Klager zou graag een paar keer per jaar willen praten met de raad van geleerden van zijn stichting. Dit is
niet iets dat structureel zal gebeuren.

Klager zou graag dit bezoek in de advocatenkamer ontvangen. Dit zou wel te realiseren moeten zijn, want advocaten moeten altijd een paar dagen van tevoren bellen om een bezoek in de advocatenkamer te plannen. Hij ontvangt zijn bezoek liever niet in de
bezoekzaal, want het is daar rumoerig en hij mag geen papieren meenemen naar de zaal.
Klager heeft sinds het bezoek van de heer Kelk geen extra bezoek meer aangevraagd omdat het afdelingshoofd tegen hem heeft gezegd dat dit niet zal worden toegewezen.

De directeur heeft in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Het gaat de directeur niet zozeer om het extra bezoek als wel het ontvangen van bezoek in de advocatenkamer. Eerst was er sprake van een afbouwregeling, maar nu is het helemaal niet meer mogelijk. Het is te druk met besprekingen in de advocatenkamers,
met name door de invoering van de wet doorplaatsing na veroordeling in eerste aanleg. Er zijn advocaten die hun bezoek van tevoren aankondigen, maar er zijn ook advocaten die aan de deur komen. Er is wel wat te regelen ten aanzien van het meenemen van
papieren voor een bespreking in de bezoekzaal. Daarnaast is het een kwestie van plannen, want op woensdagmiddag zijn er veel kinderen in de bezoekzaal, terwijl het op vrijdagochtend rustiger is.
Klager kan extra bezoek aanvragen. Een dergelijk verzoek zal per geval worden bekeken en zal niet categorisch worden afgewezen. Ook het feit dat het bezoek is gerelateerd aan de stichting van klager is geen reden om een verzoek om extra bezoek af te
wijzen.

3. De beoordeling
Klager wil extra bezoek ontvangen in de advocatenkamer. De directeur heeft ter zitting verklaard dat klager een verzoek om extra bezoek kan doen en dat een dergelijk verzoek per geval zal worden bekeken. Het feit dat klager de belangen behartigt van de
stichting Landelijk gedetineerdencommissie leidt niet tot categorische weigering van het verzoek. Daarnaast zal klager in de gelegenheid worden gesteld om schriftelijke bescheiden mee te nemen naar de bezoekzaal.
Het is klager niet toegestaan om bezoek te ontvangen in de advocatenkamer. Klagers verzoek om bezoek in de advocatenkamer te ontvangen kon in redelijkheid worden geweigerd, gelet op de bestemming van die kamers, het veelvuldig, ook onverwachte gebruik
en een bestaand alternatief voor klager.
Het vorenstaande in onderling verband en samenhang bezien leidt ertoe dat het beroep ongegrond zal worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, mr. H. Heijs en mr. U. van de Pol, leden, in tegenwoordigheid van mr. L. de Greef, secretaris, op 25 oktober 2006

secretaris voorzitter

Naar boven