Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 06/1504/GA, 19 oktober 2006, beroep
Uitspraakdatum:19-10-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 06/1504/GA

betreft: [klager en 51 medegedetineerden]] datum: 19 oktober 2006

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...] en 51 medegedetineerden, verder te noemen klagers,
een lijst met namen van de afzonderlijke klagers is aan deze uitspraak gehecht en de inhoud daarvan geldt als hier ingevoegd en herhaald,

gericht tegen een uitspraak van 30 mei 2006 van de alleensprekende beklagrechter bij de locatie Zuyderbos te Heerhugowaard,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormelde locatie in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klagers om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter
Het beklag betreft, voor zover in beroep nog aan de orde:
de weigering van het geven van toestemming voor de invoer van een Playstation 2 (PSII), een X-box 360 of een dvd-afspeelapparaat.

De beklagrechter heeft klagers in zoverre niet-ontvankelijk verklaard in hun beklag, op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Namens de klagers heeft klager [...] het tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt in beroep als volgt toegelicht.
Het beroep is slechts gericht tegen de weigering van de directeur om toestemming te geven voor de invoer van een PSII, een X-box 360 of een ander dvd-afspeelapparaat. Klagers stellen zich op het standpunt dat deze apparaten geen film- of
videoapparatuur
zijn. Namens klagers heeft de Gedetineerdencommissie (Gedeco) inlichtingen ingewonnen bij fabrikanten van dergelijke apparatuur en deze geven aan dat hier geen sprake is van film- of videoapparatuur omdat daarbij sprake zou zijn van andere toepassingen
en technieken. De verzochte apparaten vallen daarom niet onder de in de huisregels verboden voorwerpen. Dat betekent dat er bij de weigering sprake is van een beslissing van de directeur en niet van een voor alle gedetineerden geldende algemene regel.
De huisregels laten in dat geval ruimte aan de directeur om die voorwerpen toe te laten. De dvd-spelers kunnen vallen onder geluidsapparatuur en de PSII en de X-box onder spelcomputers. Klagers geven daarbij nog aan dat, indien de directeur voornemens
is dvd’s in zijn geheel binnen de inrichting te verbieden, het de voorkeur geniet dit uitdrukkelijk in de huisregels op te nemen. Daarbij geldt nog dat indien de directie enkel originele dvd’s zou toelaten, hetgeen in de ogen van klagers gemakkelijk
uitvoerbaar is, de orde en veiligheid niet in het geding komt.

De directeur heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagrechter, in beroep gehandhaafd.

3. De beoordeling
Spelcomputers als de PSII en de X-box 360 bevatten een dvd-afspeelmogelijkheid. Zoals de beroepscommissie in eerdere uitspraken reeds heeft overwogen, moeten apparaten waarmee dvd’s afgespeeld kunnen worden, worden aangemerkt als film- en
videoapparatuur. Het voorhanden hebben daarvan in de verblijfsruimte is op grond van artikel 4.5.1.1 van de Regeling model huisregels penitentiaire inrichtingen (d.d. 24 juli 1998, nr. 705050/98/DJI) verboden. Dit is een algemene voor alle in de
inrichting verblijvende gedetineerden geldende regel. Hetgeen in beroep is aangevoerd kan daarom naar het oordeel van de beroepscommissie niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagrechter. Het beroep zal derhalve ongegrond worden
verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagrechter.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, mr. J.P. Balkema en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 19 oktober 2006

secretaris voorzitter

Naar boven