Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 06/2491/GV, 18 oktober 2006, beroep
Uitspraakdatum:18-10-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 06/2491/GV

betreft: [klager] datum: 18 oktober 2006

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 27 september 2006 genomen beslissing van de Minister van Justitie (de Minister),

alsmede van de onderliggende stukken.

De beroepscommissie heeft de Minister in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager en zijn raadsman mr. R.I. Takens om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De Minister heeft klagers verzoek tot het tijdelijk verlaten van de inrichting in het kader van algemeen verlof afgewezen.

2. De standpunten
Klager heeft aangevoerd dat zijn verzoek tot het tijdelijk verlaten van de inrichting ten onrechte is afgewezen. Dit heeft hij als volgt toegelicht. Klager zou graag de interventies ondergaan maar er bestaat een wachtlijst. Omdat er een wachtlijst is,
heeft klager pech. De politie en de inrichting hebben positief geadviseerd terzake van verlofverlening, maar de selectiefunctionaris heeft desondanks de verlofaanvraag afgewezen.

Namens de Minister is de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Klager scoort volgens de bij hem afgenomen Risc gemiddeld op recidivegevaar. Naar aanleiding van de Risc is er een reïntegratieplan opgesteld voor klager met verschillende interventies. Zo zal hij een leefstijltraining krijgen, waarin hij inzicht zal
verwerven voor wat betreft het verband tussen middelengebruik en delict en hoe herhaling van het delictgedrag voorkomen kan worden. Daarnaast krijgt hij TVP-M. Dit is bewustwording en herkenning van een risicosituatie, met name bij sociale druk en het
aanleren van alternatieve gedragingen ten aanzien van middelengebruik. Ook is een CoVa-training geïndiceerd, waarbij hij inzicht zal krijgen in de consequenties van eigen handelen. In week 39 is klager gestart met de CoVa-training. Dit is dezelfde week
waarin hij verlof heeft aangevraagd. De andere interventies moeten nog plaatsvinden. Dit betekent dat er nog geen interventies zijn gepleegd om het recidivegevaar te verminderen. In het advies van het bureau TR wordt gevraagd om, als positief beslist
zou worden ten aanzien van de verlofaanvraag, in de beschikking op te nemen dat klager bij middelengebruik geplaatst zal worden op de vba. Een wonderlijk advies. Voor elke gedetineerde, die verlof geniet, geldt dat het gebruik van drugs niet is
toegestaan. Als de directeur van de inrichting op basis van de uitkomsten van de Risc twijfelt of klager zich wel zal kunnen houden aan de met hem gemaakte afspraken was een negatief advies ten aanzien van verlofverlening meer logisch geweest. Het
risico op recidive zal pas verminderen na de interventies, die in het reïntegratieplan zijn opgenomen. Op dit moment is verlofverlening te vroeg.

Op klagers verlofaanvraag zijn de volgende adviezen uitgebracht.
Het detentieberaad van de locatie Ooyerhoek heeft positief geadviseerd ten aanzien van de verlofaanvraag.
Het coördinatiebureau TR Zwolle heeft geadviseerd om klager ‘incidenteel verlof TR’ te verlenen met als mededeling in de beslissing ‘mocht betrokkene tijdens zijn verlof drugs gebruiken, hij zoals omschreven in het reïntegratieplan geselecteerd wordt
voor plaatsing op de vba te Zutphen’.
De officier van justitie bij het arrondissementsparket te Utrecht heeft aangegeven geen bezwaar te hebben tegen verlofverlening.
De politie Utrecht heeft aangegeven op basis van de gegevens in de systemen niet tot een bezwaar te kunnen komen maar ook niet te kunnen komen tot een goedkeuring omdat onduidelijk blijft hoe de thuissituatie is en of klager risicovol gedrag vertoont.

3. De beoordeling
Klager ondergaat een gevangenisstraf van 42 maanden met aftrek, wegens (gekwalificeerde) vermogensdelicten. De wettelijk vroegst mogelijke v.i.-datum valt op of omstreeks 5 september 2007.

Het beroep richt zich tegen de afwijzing van klagers eerste verlofaanvraag. Hij kan in totaal zes verlofaanvragen indienen.

Op basis van een bij klager afgenomen Risc, waarbij klager gemiddeld scoorde voor wat betreft het gevaar voor recidive, is een reïntegratieplan opgesteld waaruit volgt dat interventies noodzakelijk zijn om het recidivegevaar te verminderen. Door klager
is aangevoerd dat hij graag wil meewerken aan de interventies maar dat hij in verband met wachtlijsten nog niet heeft kunnen deelnemen aan de interventies. Dit is door de selectiefunctionaris niet betwist. Uit de inrichtingsrapportage volgt dat klager
zijn afspraken goed nakomt. De inrichting en de officier van justitie hebben positief geadviseerd terzake van verlofverlening. De beroepscommissie is van oordeel dat de ontstane vertraging voor wat betreft klagers deelname aan de interventies niet aan
klager kan worden verweten en dat maakt dat de beroepscommissie het beroep gegrond zal verklaren. De bestreden beslissing zal daarom worden vernietigd en aan de Minister zal worden opgedragen om binnen twee weken na ontvangst van de uitspraak een
nieuwe
beslissing te nemen, met inachtneming van deze uitspraak. Nu de rechtsgevolgen van de bestreden beslissing nog ongedaan kunnen worden gemaakt, acht de beroepscommissie geen termen aanwezig voor toekenning van een tegemoetkoming.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing.
Zij draagt de Minister op een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van de uitspraak van de beroepscommissie binnen een termijn van twee weken (na ontvangst).
Zij kent klager geen tegemoetkoming toe.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol, voorzitter, mr. A.G. Bosch en mr. J.R. Meijeringh, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 18 oktober 2006

secretaris voorzitter

Naar boven