Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 06/1558/GB, 17 oktober 2006, beroep
Uitspraakdatum:17-10-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 06/1558/GB

Betreft: [klager] datum: 17 oktober 2006

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 12 juni 2006 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem over te plaatsen naar het huis van bewaring (h.v.b.) De Geerhorst te Sittard ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 11 april 2006 gedetineerd. Hij verbleef als preventief gehechte in het h.v.b. Overmaze te Maastricht. Op 1 mei 2006 is hij overgeplaatst naar het h.v.b. De Geerhorst en op 9 augustus 2006 is hij overgeplaatst naar de landelijke
afdeling
voor beheersproblematische gedetineerden Nieuw Vosseveld te Vught.

3. De standpunten
3.1. Door klager is het beroep tegen de bestreden beslissing van de selectiefunctionaris als volgt toegelicht.
Klager wordt neergezet als een zware crimineel. Gezegd wordt dat hij bekend staat als dader van een misdrijf waarbij een medegedetineerde betrokken is geweest. Dit is allemaal verzonnen. Er is ook geen sprake van een aangifte. Klager had zich
aangemeld
voor een drugsvrije afdeling zodat hij gelijk na zijn detentie naar een kliniek kon gaan. Dit wordt hem nu onmogelijk gemaakt. Klager verzoekt om alle betrokkenen inclusief het zogenaamde slachtoffer en familie te horen.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Op 28 april 2006 is het verzoek van het h.v.b. Overmaze ontvangen om klager met spoed over te plaatsen. Klager is in h.v.b. Overmaze door een medegedetineerde herkend als de verkrachter van de vriendin van de medegedetineerde. Dit heeft binnen de
inrichting tot veel spanning geleid. De directeur van het h.v.b. Overmaze heeft in verband met deze onrust verzocht om klager over te plaatsen naar een andere inrichting om de orde en rust binnen de inrichting te kunnen handhaven. Beslist is om klager
over te plaatsen naar h.v.b. De Geerhorst dat in de buurt is gelegen van het h.v.b. Overmaze. Klager heeft aangegeven dat hij geïnteresseerd is in plaatsing op een v.b.a. Op korte termijn zal hierin actie worden ondernomen.

4. De beoordeling
4.1. De beroepscommissie acht zich voldoende ingelicht om op het beroep te beslissen en wijst het verzoek van klager om hem en getuigen te horen af.

4.2. Klager behoort, gelet op zijn status als preventief gehechte, tot de categorie gedetineerden voor opneming van wie de huizen van bewaring zijn bestemd.

4.3. Op verzoek van de directeur van het h.v.b. Overmaze is klager met spoed overgeplaatst naar het h.v.b. De Geerhorst, omdat een medegedetineerde in het h.v.b. Overmaze klager had aangewezen als de verkrachter van zijn vriendin.
Daardoor was onrust ontstaan in de inrichting. Dit maakt dat de beroepscommissie van oordeel is dat de op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als
onredelijk of onbillijk kan worden aangemerkt.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 17 oktober 2006

secretaris voorzitter

Naar boven