Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 06/2231/GM, 12 oktober 2006, beroep
Uitspraakdatum:12-10-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 06/2231/GM

betreft: [klager] datum: 12 oktober 2006

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 30 van de Penitentiaire maatregel (Pm) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift , ingediend door mr. T. de Haan, advocaat te Groningen, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen medisch handelen door of namens de inrichtingsarts verbonden aan de penitentiaire inrichting (p.i.) Ter Apel,

alsmede van de overige stukken, waaronder het verslag van 5 juli 2006 van de bemiddeling door de medisch adviseur bij het ministerie van Justitie.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:
1. De beoordeling
Het bemiddelingsverslag, waarvan beroep, is op 5 juli 2006 aan klager, die toen in de locatie Lelystad verbleef, toegezonden. Het beroepschrift dateert van 4 september 2006 en is op het secretariaat van de Raad ontvangen op 4 september 2006. Ingevolge
artikel 30, tweede lid van de Penitentiaire maatregel, moet het met redenen omklede beroepschrift uiterlijk op de zevende dag na ontvangst van de mededeling van de medisch adviseur worden ingediend. Daaraan is hier niet voldaan. Verschoonbare
omstandigheden zijn niet aangevoerd noch gebleken. Klager heeft, gelet op het vorenstaande, niet tijdig beroep ingesteld. Weliswaar heeft klagers raadsman eerst later kennis gekregen van die mededeling van de medisch adviseur, maar dit kan, nu aan de
raadsman in de wet geen eigen (afzonderlijk) beroepsrecht is toegekend, niet leiden tot een ander oordeel.

2. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn beroep.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. Chr.M. Aarts, voorzitter, L.E.M. Kleipool en dr. W.J. Schudel, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 12 oktober 2006

secretaris voorzitter

Naar boven