Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 06/1367/GA, 25 september 2006, beroep
Uitspraakdatum:25-09-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 06/1367/GA

betreft: [klager] datum: 25 september 2006

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 4 mei 2006 van de alleensprekende beklagrechter bij de gevangenis De Geerhorst te Sittard, voor zover deze de vaststelling van een tegemoetkoming betreft,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormelde gevangenis in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van de tegemoetkoming
De beklagrechter heeft een tegemoetkoming van € 75,= vastgesteld vanwege de gegrondverklaring van klagers beklag betreffende het te laat versturen van een selectievoorstel voor overplaatsing naar een beperkt beveiligde inrichting (b.b.i.), op de
gronden
als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft het beroep als volgt toegelicht. De tegemoetkoming is te gering. Klager heeft twee weekendverloven gemist. Hij gaat akkoord met een tegemoetkoming van twee weekendverloven en € 50,=. Op 9 mei 2006 zou klager in aanmerking komen voor
plaatsing in een zeer beperkt beveiligde inrichting (z.b.b.i.). Ook deze plaatsing heeft flinke vertraging opgelopen. Ook hierdoor heeft hij tweemaal een weekendverlof moeten missen. Het afdelingshoofd, de directeur, de reclassering en de
MI-trajectbegeleider geven klager gelijk.

De directeur heeft daarop als volgt gereageerd. De tegemoetkoming is op suggestie van de beklagrechter bepaald op een bedrag van € 75,=. De directie kan zich hier goed in vinden.

3. De beoordeling
Indien de rechtsgevolgen van een vernietigde beslissing niet meer ongedaan te maken zijn, kan in daarvoor in aanmerking komende gevallen een tegemoetkoming worden vastgesteld voor het door betrokkene ondervonden ongemak. Als maatstaf daarvoor kan
dienen
de gemiste faciliteiten. Genoemd ongemak bestond voor klager uit het feit dat hij later dan mogelijk was is overgeplaatst naar een b.b.i. waardoor hij tweemaal regimair verlof heeft gemist. De beroepscommissie komt tot het oordeel dat de toegekende
tegemoetkoming juist is. Het beroep zal dan ook ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt in zoverre de uitspraak van de beklagrechter.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, mr. J.P. Balkema en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van R. Kokee, secretaris, op 25 september 2006

secretaris voorzitter

Naar boven