Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 06/2392/SGA, 25 september 2006, schorsing
Uitspraakdatum:25-09-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 06/2392/SGA

Betreft: [klager] datum: 25 september 2006

De voorzitter van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen verzoekschrift, ingediend door mr. C.P. van Dijk, namens

[...], verder verzoeker te noemen, verblijvende in de locatie PI Roermond.

Verzoeker vraagt om schorsing, met toepassing van artikel 66, eerste lid Pbw, van de (verdere) tenuitvoerlegging van een beslissing van de directeur van de Individuele Begeleidingsafdeling (IBA) te Zwolle d.d. 28 augustus 2006, inhoudende de
beëindiging
van een belregeling tussen een in de IBA verblijvende gedetineerde en verzoeker, voor de duur van drie maanden, ingaande op 28 augustus 2006 en eindigend op 28 november 2006.

De voorzitter heeft voorts kennisgenomen van de schriftelijke inlichtingen van de directeur d.d. 22 september 2006 en van de telefonische mededeling van de secretaris van de beklagcommissie bij de IBA te Zwolle dat daar op 25 september 2006 nog geen
klaagschrift van verzoeker is ontvangen.

1. De beoordeling
Daargelaten de vraag of er sprake is van een (mogelijk bij de beklagcommissie van locatie PI Roermond) ingediend klaagschrift, kan klager niet worden ontvangen omdat hier geen sprake is van een door de directeur van de inrichting waar hij verbleef of
verblijft jegens hem genomen beslissing. Blijkens de bestreden beslissing van de directeur van de IBA is die beslissing genomen jegens een daar verblijvende gedetineerde. Indien die gedetineerde het niet met die beslissing eens is, dient zij daartegen
beklag in te stellen en zij kan dan de voorzitter alsnog om schorsing van de tenuitvoerlegging van die beslissing van de directeur verzoeken.

2. De uitspraak
De voorzitter verklaart verzoeker niet ontvankelijk in zijn verzoek.

Aldus gedaan door mr. Y.A.J.M. van Kuijck, voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 25 september 2006.

secretaris voorzitter

Naar boven