Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 06/0427/TB, 19 september 2006, beroep
Uitspraakdatum:19-09-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 06/427/TB

betreft: [klager] datum: 19 september 2006

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een (door klager als zodanig aangemerkte) beslissing van de Minister van Justitie,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Ter zitting van de beroepscommissie van 2 augustus 2006, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Amsterdam, zijn gehoord klager, bijgestaan door zijn raadsman mr. H.E.G. Peters, en namens de Minister [...], werkzaam bij de Dienst Justitiële
Inrichtingen (DJI) van het ministerie van Justitie.
Als toehoorder namens de Minister is aanwezig [...], werkzaam bij DJI.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De beoordeling
Vast staat dat de Minister bij beslissing van 12 januari 2005 heeft besloten klager met toepassing van artikel 13 Wetboek van Strafrecht in verbinding met artikel 41 van de Penitentiaire maatregel te plaatsen in FPI De Rooyse Wissel te Venray, alsmede
dat tegen die beslissing binnen vier weken na kennisneming daarvan beroep kan worden ingesteld.
De beslissing klager in FPI De Rooyse Wissel te plaatsen is volgens de Minister op 12 januari 2005 aan klager toegezonden; de datum van uitreiking is niet geregistreerd. Volgens klager is hem die beslissing eerst op 31 januari 2006 uitgereikt en heeft
hij op 7 februari 2006 beroep ingesteld nadat hij niet naar FPI De Rooyse Wissel te Venray werd overgebracht, maar naar de afdeling Thebe van die inrichting in de penitentiaire inrichting (p.i.) Oosterhoek te Grave en hij uitleg had gekregen over de
doelstelling van die afdeling. Dit beroepschrift is op 9 februari 2006 op het secretariaat van de Raad ontvangen. Reeds nu de datum van uitreiking van de beslissing van 12 januari 2005 niet is geregistreerd en klagers beroep zich feitelijk richt tegen
de tenuitvoerlegging van die beslissing op de afdeling Thebe in Grave met ingang van 1 februari 2006, gaat de beroepscommissie er van uit dat klager tijdig beroep heeft ingesteld.
Klager kan in zoverre in zijn beroep worden ontvangen.

De Minister heeft op 12 januari 2005 beslist dat klager wordt geplaatst in FPI De Rooyse Wissel te Venray. Klager kan zich geheel in die beslissing vinden.
Bij bestemmingsaanwijzing van 6 december 2005 (5391243/05/DJI) is bepaald dat unit C, bouwdeel M, begane grond van de p.i. Oosterhoek te Grave als afdeling van FPI De Rooyse Wissel in gebruik wordt genomen. Niet de Minister, maar het hoofd van die
inrichting heeft vervolgens beslist klager op die afdeling te plaatsen. Daartegen is klagers beroep gericht. Krachtens artikel 69 Bvt kan uitsluitend rechtstreeks beroep worden ingediend tegen een plaatsingsbeslissing van de Minister. Nu de in beroep
bestreden beslissing niet door de Minister is genomen, kan klager daarin niet worden ontvangen.

Namens klager is gesteld dat klager wel in zijn beroep ontvangen dient te worden, omdat hem anders een rechtsmiddel wordt onthouden tegen het feit dat hij op een motivatieafdeling is geplaatst, nu de beklagcommissie klagers klacht terzake
niet-ontvankelijk acht. Dit terwijl klager reeds gemotiveerd is voor behandeling en hij in een inrichting is geplaatst waarin hij in het kader van zijn gevangenisstraf eerder heeft verbleven, waar een bajesregime geldt en waar hij te maken heeft met
dezelfde personeelsleden en huisarts met wie hij destijds problemen heeft gehad wat betreft het verkrijgen van een medische behandeling vanwege zijn leverziekte, en hij bovendien detentieongeschikt is verklaard voor verblijf in een p.i.
Dit kan naar het oordeel van de beroepscommissie niet tot een ander oordeel leiden. Daarbij is in aanmerking genomen dat het niet aan haar is te treden in een door een tbs-inrichting voorgestane wijze van behandeling, derhalve ook niet in het oordeel
van De Rooyse Wissel dat klager eerst op een motivatieafdeling dient te verblijven alvorens hij wordt doorgeplaatst naar een behandelafdeling. Voorts is daarbij in aanmerking genomen dat de afdeling Thebe van de p.i. Oosterhoek formeel is aangewezen
als een afdeling van FPI De Rooyse Wissel en dat deze afdeling volgens de Minister gebouwelijk geschikt is gemaakt voor opname van tbs-gestelden en dat de afdeling aan alle wettelijke vereisten voldoet. Weliswaar is gesteld, maar niet onderbouwd dat
dit
anders zou zijn.

2. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn beroep.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. S.L. Donker, voorzitter, dr. E. Rood-Pijpers en mr. R.H. Zuijderhoudt, leden, in tegenwoordigheid van mr. E.W. Bevaart, secretaris, op 19 september 2006

secretaris voorzitter

Naar boven