Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 06/2059/GV, 15 september 2006, beroep
Uitspraakdatum:15-09-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 06/2059/GV

betreft: [klager] datum: 15 september 2006

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 3 augustus 2006 genomen beslissing van de Minister van Justitie (de Minister),

alsmede van de onderliggende stukken.

De beroepscommissie heeft de Minister in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsman mr. P.H.W. Spoelstra om zijn beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De Minister heeft klagers verzoek tot het tijdelijk verlaten van de inrichting in het kader van algemeen verlof afgewezen.

2. De standpunten
Door en namens klager is aangevoerd dat zijn verzoek tot het tijdelijk verlaten van de inrichting ten onrechte is afgewezen. Dit heeft hij als volgt toegelicht. Het verlofadres is het adres van zijn vader, die er sinds (zeer) korte tijd woont. Met de
genoemde overlast kan deze bewoner derhalve niets te maken hebben. Bovendien kan klager geen drugsgebruiker zijn. Dit op grond van het bepaalde in de regeling tijdelijk verlaten van de inrichting. Het advies van de politie kan als onderbouwing van de
motivering niet worden aangewend.

Namens de Minister is de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Het verzoek is afgewezen omdat klager geen aanvaardbaar verlofadres heeft opgegeven. Zowel de politie als de inrichting hebben negatief geadviseerd terzake van verlofverlening. Indien klager een aanvaardbaar verlofadres weet op te geven, kan hij alsnog
in aanmerking komen voor algemeen verlof.

Op klagers verlofaanvraag zijn de volgende adviezen uitgebracht.
De directeur van de locatie Zoetermeer heeft, omdat klager geen geschikt verlofadres heeft opgegeven, negatief geadviseerd ten aanzien van de verlofaanvraag.
De officier van justitie bij het arrondissementsparket te Den Haag heeft aangegeven geen bezwaar te hebben tegen verlofverlening.
De politie Zwijndrecht heeft in verband met het opgegeven verlofadres negatief geadviseerd terzake van verlofverlening.

3. De beoordeling
Klager ondergaat een gevangenisstraf van 30 maanden met aftrek, wegens poging tot moord, zware mishandeling met voorbedachte rade. De wettelijk vroegst mogelijke v.i.-datum valt op of omstreeks 17 maart 2007. Aansluitend dient hij eventueel subsidiaire
hechtenis van acht dagen en een dag te ondergaan.

Het beroep richt zich tegen de afwijzing van klagers eerste verlofaanvraag. Hij kan in totaal vijf verlofaanvragen indienen.

Klager heeft een adres opgegeven waarop hij zijn verlof wenst door te brengen. Volgens de politie Zwijndrecht is het adres niet geschikt als verlofadres omdat er in het pand regelmatig druggebruikers komen en er in het pand in drugs wordt gehandeld en
klager geregistreerd staat als harddruggebruiker. Voorts is de omgeving waarin het pand is gelegen risicovol omdat daar veel personen wonen die voor veel overlast zorgen door het plegen van allerlei strafbare feiten.
De beroepscommissie is van oordeel dat voornoemde omstandigheden een zodanige contra-indicatie vormen voor verlofverlening dat deze een afwijzing van klagers verlofaanvraag rechtvaardigen. Derhalve kan de beslissing van de Minister, bij afweging van
alle in aanmerking komende belangen en gelet op de weigeringsgronden zoals bedoeld in artikel 4 onder j. van de Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting (van 24 december 1998, nr. 733726/98/DJI), niet als onredelijk of onbillijk worden
aangemerkt.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. A.G. Bosch, voorzitter, mr. J.M.M. van Woensel en mr. J.R. Meijeringh, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 15 september 2006

secretaris voorzitter

Naar boven