Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 06/1261/GB, 31 augustus 2006, beroep
Uitspraakdatum:31-08-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 06/1261/GB

Betreft: [klager] datum: 31 augustus 2006

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 2 mei 2006 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar de gevangenis Zutphen afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 18 juli 2002 gedetineerd. Hij verbleef in het huis van bewaring Arnhem-Zuid te Arnhem. Op 24 februari 2006 is hij geplaatst in de gevangenis Utrecht te Nieuwegein, waar een regime van algehele gemeenschap geldt.

3. De standpunten
3.1. Door klager is het beroep als volgt toegelicht.
Klager is het niet eens met de afwijzing van zijn verzoek tot overplaatsing naar de gevangenis Zutphen.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
Klager verblijft sinds 24 februari 2006 in de gevangenis in Nieuwegein en heeft een verzoek tot overplaatsing gedaan. De selectiefunctionaris heeft op 6 januari 2006, op grond van het selectieadvies waarin klager zijn voorkeur voor de gevangenis
Nieuwegein uitspreekt, de beslissing tot overplaatsing naar de gevangenis Nieuwegein genomen. Tegen deze beslissing heeft klager geen bezwaar gemaakt. Op 24 februari 2006 is klager geplaatst. Al snel dient klager een verzoek tot overplaatsing in, naar
de gevangenis Zutphen. Hij noemt daarvoor diverse redenen. Hij kan geen bezoek in het weekend ontvangen, hij kan niet de gewenste opleiding volgen, hij zou als zelfstandig ondernemer geen zakelijk bezoek kunnen ontvangen in de gevangenis Nieuwegein en
de medische verzorging is niet naar wens. Daarnaast is, gelet op zijn penitentiaire traject, regioplaatsing van belang.
De selectiefunctionaris merkt op dat men in het gevangenisregime van de gevangenis Utrecht bezoek kan ontvangen, onderwijs kan volgen en dat er medische zorg wordt geboden. Indien noodzakelijk kan eventueel zakenbezoek worden toegestaan. Ten aanzien
van
hetgeen klager heeft aangevoerd over het bezoek merkt de selectiefunctionaris op dat klager in de gevangenis Utrecht bezoek ontvangt. Daar komt bij dat de gevangenis Zutphen een wachtlijst kent, waarin op korte termijn weinig verandering is te
verwachten.

4. De beoordeling
Klager is op 24 februari 2006 op eigen verzoek overgeplaatst naar de gevangenis Utrecht. Op 4 april 2006 verzoekt hij om overplaatsing naar de gevangenis Zutphen. In beginsel is het beleid dat een gedetineerde na achttien maanden verblijf in aanmerking
kan komen voor overplaatsing naar een andere inrichting met een zelfde regime, tenzij er sprake is van doorslaggevende argumenten op sociale en/of medische indicatie. Ten aanzien van klager is niet gebleken van een dergelijke indicatie.
De beroepscommissie is gelet op het vorenstaande van oordeel dat de op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk kan worden
aangemerkt.
Hetgeen klager heeft aangevoerd over de bezoekmogelijkheden is onvoldoende zwaarwegend om tot een ander oordeel te kunnen komen. De beroepscommissie heeft daarbij in aanmerking genomen dat uit het “Overzicht van gedetineerde met bezoek(ers)” over de
periode van 24 februari 2006 tot en met 23 mei 2006 blijkt dat klager regelmatig bezoek ontvangt.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van
mr. L. de Greef, secretaris, op 31 augustus 2006

secretaris voorzitter

Naar boven