Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 06/1335/GB, 29 augustus 2006, beroep
Uitspraakdatum:29-08-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 06/1335/GB

Betreft: [klager] datum: 29 augustus 2006

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 4 mei 2006 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem te plaatsen in de gevangenis Grave ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 18 september 2005 gedetineerd. Hij verbleef in locatie De Berg te Arnhem. Op 15 maart 2006 is hij geplaatst in de gevangenis Grave, waar een regime van algehele gemeenschap geldt.

3. De standpunten
3.1. Door klager is het beroep tegen de bestreden beslissing van de selectiefunctionaris als volgt toegelicht.
Klager had in aanmerking moeten komen voor een overplaatsing naar een beperkt beveiligde inrichting. De melding van de politie Utrecht, omtrent een door klager gepleegde openlijke geweldpleging, klopt niet. Klager bevond zich weliswaar in de
betreffende
auto maar de honkbalknuppel was niet van hem maar van de bestuurder. De politie vermeldt in de melding ten onrechte niet dat de bestuurder van de auto heeft aangegeven dat die knuppel van hem was.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Klager heeft, zo blijkt uit een door de selectiefunctionaris ontvangen melding van de politie Utrecht, een hem verleend algemeen verlof op ernstige wijze misbruikt. Hiervoor is hij ook in de inrichting waar hij toen verbleef in afzondering geplaatst en
voor overplaatsing voorgedragen. Omdat de selectiefunctionaris op grond van dit voorval besloten heeft klager te selecteren voor de gevangenis Grave, is de beslissing hem te selecteren voor de beperkt beveiligde inrichting Maashegge komen te
vervallen.

4. De beoordeling
4.1. De gevangenis Grave is een gevangenis voor mannen met een regime van algehele gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau.

4.2. Blijkens een op 12 maart 2006 opgemaakte melding van de politie Utrecht was klager tijdens een hem verleend algemeen verlof betrokken bij een verkeersincident, waarbij gedreigd zou zijn met een honkbalknuppel. Op grond daarvan acht de
beroepscommissie aannemelijk dat de vrees bestaat, dat klager zich – bij het verlenen van vrijheden – schuldig zal maken aan het plegen van strafbare feiten. Om die reden komt klager niet (meer) in aanmerking voor een plaatsing in een beperkt
beveiligde
inrichting.
Het voorgaande leidt ertoe dat de op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet onredelijk of onbillijk moet worden geacht.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit
mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 29 augustus 2006

secretaris voorzitter

Naar boven