Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 06/0912/GA, 22 augustus 2006, beroep
Uitspraakdatum:22-08-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 06/912/GA

betreft: [klager] datum: 22 augustus 2006

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

het afdelingshoofd van de detentieboot Reno te Rotterdam,

gericht tegen een uitspraak van 28 maart 2006 van de beklagcommissie bij de detentieboot Reno, gegeven op een klacht van [...], verder te noemen klager,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 12 juni 2006, gehouden in de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Amsterdam, is gehoord [...], afdelingshoofd bij voormelde detentieboot.
Nu klager reeds is uitgezet en geen adres van hem bekend is, is klager niet voor de zitting opgeroepen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft een disciplinaire straf van drie dagen opsluiting in een andere verblijfsruimte dan een strafcel, wegens het verstoren van de orde, rust en veiligheid op de afdeling en verbale agressie naar een medewerker.

De beklagcommissie heeft het beklag gegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van de directeur en klager
Het afdelingshoofd heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Of klager al dan niet is behandeld door de medische dienst, geeft hem niet het recht om zich uit te laten zoals hij heeft gedaan. Er kan in dit geval vanuit worden gegaan dat hij heeft getolkt voor een medegedetineerde die werd behandeld door de
medische dienst. Alvorens klager de disciplinaire straf op te leggen, is hij gehoord door het afdelingshoofd.
Het afdelingshoofd heeft de bevoegdheid gekregen om maatregelen en straffen op te leggen. Of hij ook de bevoegdheid heeft om beroep in te stellen is bij het afdelingshoofd niet bekend.

Klager heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagcommissie, in beroep niet toegelicht.

3. De beoordeling
Het beroep is ingesteld door [...], afdelingshoofd bij de detentieboot Reno, die bij besluit van 31 oktober 2005 is aangewezen als vervanger van de directeur bij de uitoefening van de bevoegdheid als bedoeld in artikel 5, vierde lid, van de Pbw.
Artikel 69, eerste lid, van de Pbw, bepaalt dat tegen de uitspraak van de beklagcommissie beroep kan worden ingesteld door de directeur en klager door het indienen van een beroepschrift. De directeur kan blijkens artikel 5, tweede lid, van de Pbw
ambtenaren en medewerkers machtigen tot de uitoefening van hem bij deze wet gegeven bevoegdheden. Van een machtiging tot het instellen van beroep door het afdelingshoofd is niet gebleken, waardoor het beroep niet-ontvankelijk zal worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep niet-ontvankelijk.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, dr. M. Kooyman en mr. J.M.M. van Woensel, leden, in tegenwoordigheid van
mr. L. de Greef, secretaris, op 22 augustus 2006

secretaris voorzitter

Naar boven