Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 06/0549/TB, 10 augustus 2006, beroep
Uitspraakdatum:10-08-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 06/549/TB

betreft: [klager] datum: 10 augustus 2006

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een beslissing van 15 februari 2006 van de Minister van Justitie, verder te noemen de Minister,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Ter zitting van de beroepscommissie van 12 juli 2006, gehouden in de locatie Almere, zijn klager gehoord, bijgestaan door zijn raadsman mr. N.A. Heidanus, en namens de Minister, [...].

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De Minister heeft beslist klager te plaatsen in het forensisch psychiatrisch instituut De Rooyse Wissel te Venray (hierna: De Rooyse Wissel).

2. De feiten
Klager is bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak ter beschikking gesteld (tbs) met bevel tot verpleging van overheidswege. De Minister heeft op 15 februari 2006 beslist klager te plaatsen in De Rooyse Wissel. Deze plaatsing is op 1 mei 2006
gerealiseerd.

3. De standpunten
Klager kan zich niet verenigen met zijn plaatsing in De Rooyse Wissel.
Klagers IQ is meermalen getest en diverse malen was de uitkomst een IQ van minder dan 80. Dit brengt met zich mee dat klager in Hoeve Boschoord geplaatst zou moeten worden. Moeilijk kan op basis van de testen gesteld worden dat overtuigend is
vastgesteld dat het IQ van klager groter dan 80 is zoals door de Minister in de plaatsingsbeslissing wordt aangegeven. Klager is beter op zijn plaats in Hoeve Boschoord. Gewezen wordt op de behandeladviezen van de psycholoog en psychiater. De
psycholoog
geeft aan een goede mogelijkheid op behandeling te zien in Hoeve Boschoord of in het FPK Assen. De psychiater stelt dat de beste plek voor behandeling van klager Hoeve Boschoord is. Voorts is de afstand voor zijn bezoekers te groot. Zijn ouders wonen
in
het noorden van het land en Hoeve Boschoord is voor hen makkelijker te bezoeken dan De Rooyse Wissel.
Voorts is klagers kind ernstig ziek en is het heel belangrijk dat klager in geval van een noodsituatie snel bij zijn dochter kan zijn. Klager heeft wekelijks telefonisch contact met zijn vriendin, maar ze vindt het moeilijk om te reizen. Zij heeft geen
kennis van wegen of van het spoor. Zij heeft een VBO-opleiding. Klager heeft er een langere wachttijd voor over om in Hoeve Boschoord te worden geplaatst.

De Minister heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Uit de pro justitia blijkt wel degelijk dat klager een IQ boven de 80 heeft. Verwezen wordt naar bladzijde 5 en 6 van het rapport van de psycholoog. Klager is inmiddels in De Rooyse Wissel ook testpsychologisch onderzocht. Indien de resultaten daartoe
aanleiding geven, kan worden overwogen om hem per 1 januari 2007 over te plaatsen naar een afdeling die binnen De Rooyse Wissel wordt ingericht voor de doelgroep, die thans in Hoeve Boschoord wordt geplaatst. Voor wat betreft de regionale voorkeur
wordt
er op gewezen dat binnen de tbs-inrichtingen aanzienlijke capaciteitstekorten bestaan. Hierdoor kan in principe geen rekening worden gehouden met voorkeuren voor een kliniek. Bij plaatsing in een tbs-inrichting wordt slecht onderscheid gemaakt naar
sexe, verstandelijke handicap en de aard van de aandoening. Verwezen wordt naar 05/323/TB d.d. 4 augustus 2005. Hoeve Boschoord had een langere wachttijd dan De Rooyse Wissel. De eerst geplaatste op de wachtlijst van Hoeve Boschoord wacht nu al negen
maanden. Om die reden is er de voorkeur aan gegeven om klager in De Rooyse Wissel te plaatsen. De ouders van klager bezoeken hem om de week. Bezoek van de vriendin vindt op dit moment niet plaats. Zij is niet verschenen op een afspraak met
maatschappelijk werk van De Rooyse Wissel.

4. De beoordeling
Bij de plaatsing van ter beschikking gestelden dient de Minister, op grond van artikel 11, tweede lid, van de Bvt in zijn overwegingen te betrekken:
a) de eisen die de bescherming van de maatschappij tegen de gevaarlijkheid van de ter beschikking gestelde voor de veiligheid van anderen dan de ter beschikking gestelde of de algemene veiligheid van personen of goederen stelt, en
b) de eisen die de behandeling van de ter beschikking gestelde gezien de aard van de bij hem geconstateerde gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van zijn geestvermogens stelt.

Uitgangspunt van het op grond van het IBO II-rapport door de Minister geformuleerde beleid is dat alle tbs-inrichtingen geoutilleerd zijn voor iedere ter beschikking gestelde, met uitzondering van een aantal speciale categorieën, te weten vrouwen,
zwakbegaafden en extreem beheers- en vluchtgevaarlijke ter beschikking gestelden. Daarnaast wordt onderscheiden naar de primaire psychopathologie: psychotische stoornis of persoonlijkheidsstoornis.

De Minister heeft in de toelichting op de beslissing gesteld dat de beslissing tot plaatsing van klager in De Rooyse Wissel is genomen met inachtneming van klagers geslacht, zijn intelligentie, de ten aanzien van hem gestelde diagnose, alsmede de
bestaande wachtlijsten.

Niet vast is komen staan dat klagers IQ meer dan 80 zou bedragen zoals in de bestreden beslissing van de Minister wordt vermeld. In de omtrent klager uitgebrachte psychiatrische en psychologische rapportages worden wisselende scores, die variëren van
70
tot 91, vermeld. Het komt de beroepscommissie als oneigenlijk voor dat uit een aantal IQ’s dat IQ naar voren wordt gehaald dat de plaatsing kan beïnvloeden. Bij twijfel over het IQ kan een nieuw onderzoek uitsluitsel brengen. De gedragsdeskundigen
hebben echter unaniem geadviseerd om klager in Hoeve Boschoord of in de FPK Assen te plaatsen.Voorts lijdt klagers dochter aan een ernstige hartkwaal en heeft klager daarmee een bijzonder belang om in de regio, waar zijn vriendin en kind woonachtig
zijn, geplaatst te worden. Op grond van het bovenstaande, in onderling verband en samenhang bezien, komt de beroepscommissie tot het oordeel dat de beslissing van de Minister niet op goede gronden rust en dat de Minister in redelijkheid, bij afweging
van alle in aanmerking komende belangen, niet tot de bestreden plaatsing van klager in De Rooyse Wissel heeft kunnen komen.

Het hiervoor overwogene in aanmerking genomen moet de beslissing klager te plaatsen in De Rooyse Wissel als onredelijk en onbillijk worden aangemerkt. Het beroep zal derhalve gegrond worden verklaard. Nu de bestreden beslissing dient te worden
vernietigd zal de beroepscommissie met toepassing van het bepaalde in artikel 66, derde lid, onder a van de Bvt in verbinding met artikel 69, vijfde lid van de Bvt de Minister opdragen uitspraak binnen uiterlijk een maand na ontvangst van en met
inachtneming van deze uitspraak een nieuwe beslissing te nemen.
De beroepscommissie ziet geen reden om aan klager een tegemoetkoming toe te kennen.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond op materiële grond en vernietigt de bestreden beslissing. Zij draagt de Minister op binnen uiterlijk een maand na ontvangst van en met inachtneming van deze uitspraak een nieuwe beslissing te nemen.
Zij kent klager geen tegemoetkoming toe.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. drs. F.A.M. Bakker, voorzitter, dhr. J.L. Brand en drs. J.R. van Veldhuizen, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 10 augustus 2006

secretaris voorzitter

Naar boven