Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 06/1365/GA, 15 augustus 2006, beroep
Uitspraakdatum:15-08-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 06/1365/GA

betreft: [klager] datum: 15 augustus 2006

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 1 mei 2006 van de beklagcommissie bij de locatie De Geerhorst te Sittard,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 21 juli 2006, gehouden in de penitentiaire inrichting (p.i.) Vught, is [...], locatiedirecteur van de locatie De Geerhorst gehoord. Klager, die thans verblijft in de p.i. Ter Apel, is op 14 juli 2006 gehoord door
een lid van de Raad. Van dat horen van klager is verslag opgemaakt, welk verslag ter kennisneming is toegezonden aan klager en aan de directeur.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft de vermissing van een aantal goederen bij gelegenheid van klagers overplaatsing vanuit de locatie De Geerhorst naar de p.i. Vught.

De beklagcommissie heeft het beklag gegrond verklaard ten aanzien van de vermissing van een radio en voor het overige ongegrond. Ten aanzien van de gegrondverklaring is een tegemoetkoming toegekend van € 20,=. Eén en ander op de gronden als in de
aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt toegelicht, zoals opgenomen in het verslag van horen d.d. 14 juli 2006. Een afschrift daarvan is aan deze uitspraak gehecht en de inhoud daarvan geldt als hier ingevoegd en
herhaald.

De directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
De aan klager toebehorende radio is kennelijk bij het transport verdwenen. Met betrekking tot de overige goederen kan de directeur niets zeggen. Deze goederen zijn nimmer geregistreerd als zijnde ingevoerd in de inrichting.

3. De beoordeling
Het beroep is gericht tegen dat deel van de uitspraak van de beklagcommissie, waarin onderdelen van het beklag ongegrond zijn verklaard alsmede tegen de hoogte van de door de beklagcommissie toegekende tegemoetkoming.
Hetgeen in beroep is aangevoerd ten aanzien van de overige verdwenen goederen kan niet leiden tot een ander oordeel dan dat van de beklagcommissie. Het beroep zal daarom in zoverre ongegrond worden verklaard.

De beklagcommissie heeft aan klager terzake van de gegrondverklaring van zijn beklag met betrekking tot de vermissing van een radio een tegemoetkoming toegekend van € 20,=. Klager heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat het bij die radio ging om een
recent, voor een relatief groot bedrag, aangeschafte radio. Hoewel de tegemoetkoming niet is bedoeld als schadevergoeding, voor de verkrijging waarvan aan klager andere wegen open staan, acht de beroepscommissie in dit geval de hoogte van de door de
beklagcommissie toegekende tegemoetkoming geen recht doen aan het door klager ondervonden ongemak. Dit onderdeel van de uitspraak van de beklagcommissie zal daarom worden vernietigd en de beroepscommissie zal een tegemoetkoming vaststellen ten bedrage
van € 50,=.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ten aanzien van het beklag – voor zover in beroep aan de orde – ongegrond en bevestigt in zoverre de uitspraak van de beklagcommissie.
Zij verklaart het beroep ten aanzien van de toegekende tegemoetkoming gegrond en vernietigt in zoverre de uitspraak van de beklagcommissie.
Zij bepaalt dat aan klager een tegemoetkoming toekomt van € 50,=.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.J. van Oostveen, voorzitter, mr. J.R. Meijeringh en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 15 augustus 2006

secretaris voorzitter

Naar boven