Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 06/1160/GB, 14 augustus 2006, beroep
Uitspraakdatum:14-08-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 06/1160/GB

Betreft: [klager] datum: 14 augustus 2006

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 27 april 2006 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem te plaatsen in het huis van bewaring voor psychologisch onvolwassenen (hierna jovo-h.v.b.) Maastricht ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 6 maart 2006 gedetineerd. Hij verbleef als preventief gehechte in het h.v.b. De Geerhorst te Sittard. Op 15 mei 2006 is hij overgeplaatst naar het jovo-h.v.b. Maastricht.

3. De standpunten
3.1. Klager heeft zijn beroep als volgt toegelicht.
Zijn vriendin is de enige met wie klager nog contact heeft. Zij woont in Tilburg. Klager zou daarom graag in het jovo-h.v.b. Nieuw Vosseveld te Vught worden geplaatst.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Gelet op de indicatiestelling is klager jovo-geïndiceerd. Hij heeft aangegeven een voorkeur te hebben voor plaatsing in Vught, omdat dit dichter in de buurt van zijn woonplaats Tilburg is. Bij de selectiebeslissing is echter rekening gehouden met het
parket van insluiting.

4. De beoordeling
4.1. Het jovo-h.v.b. Maastricht is aangewezen als h.v.b. voor mannen met een regime van beperkte gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau alsmede als inrichting voor bijzondere opvang als bedoeld in artikel 16 Regeling selectie, plaatsing en
overplaatsing van gedetineerden.

4.2. De beroepscommissie stelt vast dat het beroep van klager niet is gericht tegen zijn jovo-indicatie, maar dat hij het niet eens is met de locatie waar hij dient te verblijven.

4.3. Uit de stukken blijkt dat de officier van justitie bij schrijven van 17 maart 2006 heeft ingestemd met een overplaatsing van klager naar Tilburg. Nu de selectiefunctionaris heeft aangevoerd dat bij de selectiebeslissing rekening is gehouden met
het parket van insluiting, is deze beslissing, zonder dat wordt ingegaan op het schrijven van de officier van justitie, onvoldoende gemotiveerd. Daarom zal het beroep gegrond worden verklaard. De selectiefunctionaris zal worden opgedragen een nieuwe
beslissing te nemen met inachtneming van deze uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan. Aan klager zal geen tegemoetkoming worden toegekend.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing.
Zij draagt de selectiefunctionaris op een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van haar uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan.
Zij kent klager geen tegemoetkoming toe.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. I. Lispet, secretaris, op 14 augustus 2006

secretaris voorzitter

Naar boven