Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 06/1840/GV, 9 augustus 2006, beroep
Uitspraakdatum:09-08-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 06/1840/GV

betreft: [klager] datum: 9 augustus 2006

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 14 juli 2006 genomen beslissing van de Minister van Justitie (de Minister),

alsmede van de onderliggende stukken.

De beroepscommissie heeft de Minister in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om zijn beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De Minister heeft klagers verzoek tot het tijdelijk verlaten van de inrichting in het kader van strafonderbreking afgewezen.

2. De standpunten
Klager heeft zijn beroep als volgt toegelicht. Het strafrestant van klager bedraagt zes weken. Hij wil graag bij de bevalling van zijn vrouw in Brazilië aanwezig zijn. Zij is op 15 augustus 2006 uitgerekend. Als strafonderbreking niet mogelijk is wil
hij graag vervroegde invrijheidstelling.

Namens de Minister is de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Op klagers verzoek om vervroegde invrijheidstelling is niet ingegaan, omdat dit buiten de bevoegdheid van de selectiefunctionaris valt. Met betrekking tot klagers verzoek om strafonderbreking is aangegeven dat het openbaar ministerie een negatief
advies
heeft afgegeven, omdat er geen enkele garantie is dat klager na zijn strafonderbreking terug zal keren naar Nederland om zijn resterende straf uit te zitten, te meer nu klager hier te lande geen verblijfsvergunning heeft.

De officier van justitie bij het arrondissementsparket te Haarlem heeft aangegeven negatief te adviseren omdat het niet in de lijn der verwachting ligt dat klager na zijn vertrek naar Brazilië weer naar Nederland zal terugkeren.

3. De beoordeling
Klager ondergaat een gevangenisstraf van negen maanden met aftrek, wegens overtreding van de Opiumwet. De wettelijk vroegst mogelijke v.i.-datum valt op of omstreeks 8 september 2006.

Krachtens artikel 34 van de Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting (de Regeling), kan strafonderbreking worden verleend wegens zodanig bijzondere omstandigheden in de persoonlijke sfeer van de gedetineerde dat niet kan worden volstaan met een
andere vorm van verlof. In onder meer artikel 36 van de Regeling zijn deze bijzondere omstandigheden nader uitgewerkt. Zo kan strafonderbreking ingevolge dit artikel worden verleend voor het bijwonen van de bevalling van de levenspartner van de
gedetineerde.
Artikel 5, eerste lid, van de Regeling bepaalt dat de Minister in bijzondere omstandigheden kan toestaan dat de gedetineerde aan wie strafonderbreking is verleend in het buitenland verblijft.

Voor de beroepscommissie is, gelet op de namens klager overgelegde bescheiden, voldoende aannemelijk geworden dat klagers vrouw op of omstreeks 15 augustus 2006 in Brazilië zal bevallen. Zij realiseert zich welk belang bij het toestaan van
strafonderbreking is gediend. Niettemin komt zij, met name gelet op klagers illegale status en het, zij het korte, strafrestant in verband met gevaar voor onttrekking aan de detentie, tot het oordeel dat de afwijzende beslissing van de Minister, bij
afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk kan worden aangemerkt.
Voor zover klager beoogd heeft tevens een verzoek om vervroegde invrijheidstelling te doen, merkt de beroepscommissie op niet de instantie te zijn die daarover kan beslissen.
Het beroep zal ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. A.G. Bosch, voorzitter, mr. J.R. Meijeringh en mr. J.M.M. van Woensel, leden, in tegenwoordigheid van mr. I. Lispet, secretaris, op 9 augustus 2006

secretaris voorzitter

Naar boven