Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 06/1238/GA, 11 augustus 2006, beroep
Uitspraakdatum:11-08-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 06/1238/GA

betreft: [klager] datum: 11 augustus 2006

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 8 mei 2006 van de alleensprekende beklagrechter bij de gevangenis Veenhuizen, voor zover deze de vastgestelde tegemoetkoming betreft,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormelde gevangenis in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van de tegemoetkoming
De beklagrechter heeft een tegemoetkoming van € 50,= vastgesteld vanwege de gegrondverklaring van klagers beklag betreffende een disciplinaire straf van opsluiting – onduidelijk is: in welke verblijfsruimte - voor de duur van tien dagen, op de gronden
als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft het beroep als volgt toegelicht. De tegemoetkoming is te gering omdat hij tien dagen voor niets heeft vastgezeten. Klager wordt al een hele tijd belaagd door medegedetineerden. Hij moest elke maand geld aan deze bende afstaan en werd door
hen bedreigd. Toen zij merkten dat zij niets zouden ontvangen wilden zij klager in elkaar slaan. Klager laat zich niet in elkaar slaan en dat hebben zij gemerkt. Klager had de pech dat de omstanders ook tot de bende behoren. Alles wat door hen aan de
p.i.w.-ers werd verteld werd voor waar aangenomen.

De directeur heeft daarop als volgt gereageerd. De verantwoordelijke directeur heeft verzuimd inhoudelijk op de klacht te reageren. De directeur is het niet eens met de uitspraak van de beklagrechter en de toegekende tegemoetkoming. Het komt voor dat
gedetineerden buiten het zicht van het personeel om bij medegedetineerden verhaal gaan halen voor uitgeleende zaken. Indien sprake is van bedreiging of afpersing wordt in alle gevallen adequaat opgetreden. Klager heeft zich niet bij het personeel
gemeld
met een mededeling dat hij zou worden afgeperst. Op 23 november 2005 meldde een gedetineerde aan het personeel dat hij werd achterna gezeten door klager. Klager werd met behulp van medegedetineerden tegen gehouden omdat hij anders de om hulp roepende
medegedetineerde was aangevallen. Klager rende daarop weg en kwam vervolgens terug met een bezemsteel en begon daarmee op de bewuste medegedetineerde in te slaan. Opdrachten van het personeel om daarmee te stoppen werden door klager genegeerd. Door het
toegesnelde overige personeel is klager onder controle gebracht. De aanleiding was een conflict over een pakje shag. Gelet op het feit dat klager een medegedetineerde heeft aangevallen, opdrachten van het personeel heeft genegeerd en verzet heeft
geboden bij het onder controle brengen van klager, is de opgelegde sanctie gerechtvaardigd.

3. De beoordeling
Het in beroep door de directeur weergegeven standpunt komt in feite neer op een alsnog verstrekte inhoudelijke toelichting. Nu de directeur echter niet in beroep is gegaan, dient de beroepscommissie daaraan voorbij te gaan en uit te gaan van de
gegrondverklaring van het beklag. Gelet op de omstandigheden van het geval komt de beroepscommissie tot het oordeel dat de toegekende tegemoetkoming juist is. Het beroep zal dan ook ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt in zoverre de uitspraak van de beklagrechter.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.J. van Oostveen, voorzitter, mr. J.P. Balkema en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van R. Kokee, secretaris, op 11 augustus 2006

secretaris voorzitter

Naar boven