Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 06/1612/GA, 11 augustus 2006, beroep
Uitspraakdatum:11-08-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 06/1612/GA

betreft: [klager] datum: 11 augustus 2006

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

de directeur van het Huis van bewaring (h.v.b.) Amsterdam,

gericht tegen een uitspraak van 2 februari 2006 van de alleensprekende beklagrechter bij voormeld h.v.b., gegeven op een klacht van [...], verder te noemen klager, betreffende het niet tot de inrichting toelaten van de raadsman van klager nadat hiertoe
een afspraak is gemaakt,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De beoordeling
Ingevolge artikel 69, eerste lid, Pbw kan tegen de uitspraak van de beklagrechter een beroepschrift worden ingediend dat met redenen omkleed dient te zijn. Het op 28 juni 2006 ingediende beroepschrift voldoet niet aan die eis. Bij brief van 3 juli 2006
is de directeur in de gelegenheid gesteld de gronden van het beroep alsnog binnen tien dagen schriftelijk mede te delen. Pas op 26 juli 2006, derhalve na afloop van de reactietermijn, ontving het secretariaat van de Raad een op 19 juli 2006 gedateerde
brief van de directeur met de gronden van het beroep, zonder overigens hierbij aan te geven waarom niet binnen de gestelde termijn kon worden gereageerd. Gelet op het vorenstaande zal de beroepscommissie de directeur niet-ontvankelijk verklaren in zijn
beroep.

2. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart de directeur niet-ontvankelijk in zijn beroep.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.J. van Oostveen, voorzitter, mr. J.P. Balkema en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van R. Kokee, secretaris, op 11 augustus 2006

secretaris voorzitter

Naar boven