Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 06/0880/TR, 10 augustus 2006, beroep
Uitspraakdatum:10-08-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 06/880/TR

betreft: [klager] datum: 10 augustus 2006

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (BVT) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. H.E.G. Peters, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een beslissing van 14 maart 2006 van de Minister van Justitie,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

De beroepscommissie heeft de Minister van Justitie in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsman mr. H.E.G. Peters om het beroep schriftelijk toe te lichten. Namens de Minister zijn, overigens zonder
aanbiedingsbrief, stukken toegezonden die op 12 mei 2006 zijn ontvangen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De beoordeling
Het onderhavige beroep is ingesteld op basis van artikel 72, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw). Klager verblijft in de Prof Mr. W.P.J. Pompekliniek te Nijmegen (hierna Pompekliniek). Nu op een in een tbs-inrichting verblijvende ter
beschikking gestelde niet de Pbw maar de Bvt van toepassing is, wordt het beroep geacht te zijn gebaseerd op artikel 69 Bvt.
Het beroep richt zich tegen de brief van de Minister van 14 maart 2006, waarin de Minister de algemeen directeur van de Pompekliniek heeft bericht niet akkoord te gaan met door de genoemde directeur voorgestelde wijziging van klagers verlofplan (TMV),
omdat vanwege de mediagevoeligheid van de casus en op verzoek van de veiligheidsadviseur eerst de in juni 2006 uit te brengen zogenoemde zesjaarsverlengingsrapportage wordt afgewacht.
Naar het oordeel van de beroepscommissie kan de in de brief van 14 maart 2006 vermelde beslissing niet worden aangemerkt als een beslissing waartegen op grond van artikel 69 Bvt beroep openstaat. Klager kan om die reden niet in zijn beroep worden
ontvangen.

2. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn beroep.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. S.L. Donker, voorzitter, drs. G.A.M. Mensing en mr. J.M. van der Vaart, leden, in tegenwoordigheid van mr. E.W. Bevaart, secretaris, op 10 augustus 2006

secretaris voorzitter

Naar boven