Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 06/0361/TA, 8 augustus 2006, beroep
Uitspraakdatum:08-08-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 06/361/TA

betreft: [klager] datum: 8 augustus 2006

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 21 oktober 2005 van de beklagcommissie bij het F.P.I. De Rooyse Wissel te Venray, verder te noemen de inrichting,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 1 juni 2006, gehouden in de penitentiaire inrichting Vught, zijn gehoord klager, bijgestaan door zijn raadsvrouw mr. J.H. Rump, en namens het hoofd van voormelde tbs-inrichting, [...], juridisch medewerker.

Op grond van de stukken en haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft:
a. de weigering klager te compenseren omdat klager op 3 augustus 2005 niet een vol uur heeft kunnen luchten;
b. de weigering toestemming te verlenen voor de aanschaf van een pc;
c. het niet (tijdig) beantwoorden van vragen van klager.

De beklagcommissie heeft op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven, de volgende beslissingen genomen. Het beklag is wat betreft onderdeel a gegrond verklaard. Wat betreft onderdeel b is het beklag ongegrond verklaard. Klager is wat
betreft onderdeel c gedeeltelijk niet-onvankelijk in zijn beklag verklaard en voor het overige is het beklag ongegrond verklaard.

2. De standpunten
Door en namens klager is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht. De beklagcommissie heeft klagers klacht omtrent het luchten op 3 augustus 2005 weliswaar gegrond verklaard, doch de inrichting is niet met een
serieus aanbod voor een compensatie gekomen. Het aanbod van de directie een compensatie te verstrekken in de vorm van een half uur plein of sporten ervaart klager niet als een compensatie omdat hij voor deze activiteiten toch al in aanmerking komt.
Van de regel dat het aanschaffen van een pc niet is toegestaan wordt in de praktijk afgeweken indien het personeel hiervoor toestemming verleent. De inrichting staat niet toe dat klager zijn passantengeld aanwendt voor de aanschaf van een pc omdat
klager weigert medewerking te verlenen aan het financiële plan en een BKR-toetsing. Klager werkt hier niet aan mee omdat deze aan zijn behandeling zijn gebonden. De inrichting probeert klager op deze wijze te dwingen medewerking te verlenen aan het
behandelingsplan. Weliswaar bevindt zich een pc op de afdeling, de mogelijkheden om hier gebruik van te maken zijn echter minimaal. Het gebruik is gebonden aan tijd en de loyaliteit van medegedetineerden. Aan klager is in eerste instantie toestemming
verleend voor een pc. Dat ging uiteindelijk niet door in verband met invoerproblemen tijdens het bezoek. De inrichting heeft enkel het beheer over het passantengeld en kan er dus niet over beschikken. Klager heeft ruim voor zijn plaatsing in een
tbs-kliniek verzocht het bedrag op een externe rekening over te maken voor het verrichten van betalingen.
De klacht over het sectierapport is niet als klacht bedoeld doch om inzicht te geven in de wijze waarop bepaalde zaken in de inrichting worden uitgevoerd. Deze klacht kan verder buiten beschouwing worden gelaten. Wat betreft het onderdeel medische
dienst en afsprakenlijst voldeed klager aan alle afspraken. Klager heeft de medische dienst verzocht om een gesprek. Hij heeft via de maandcommissaris gevraagd hoever het daarmee stond. Klager wil geen contact met het personeel van de inrichting.
Klager heeft het meerendeel van de bankafschriften inmiddels ontvangen. Er ontbreekt momenteel nog altijd één bankafschrift. Inmiddels ontbreken weer nieuwe bankafschriften. De kortstondige briefwisseling met het hoofd financiën heeft niet tot enig
resultaat geleid. Van het hoofd behandeling heeft klager niets meer vernomen. De kliniek heeft klager opgezadeld met de Fortisbank. Klager wil originele afschriften en geen kopieën.

Namens het hoofd van de inrichting is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht. Klager heeft op 3 augustus 2005 een half uur te weinig kunnen luchten. Naar aanleiding van de gegrondverklaring van het beklag
door de beklagcommissie is gezocht naar extra mogelijkheden ter compensatie. Het ging wel degelijk om een aanbod extra te sporten of te luchten; klager heeft dit echter afgewezen omdat hier begeleiding bij aanwezig moet zijn.
Aan klager is uitleg gegeven over het financieel beheer. De inrichting hanteert als stelregel dat schulden eerst moeten worden afgelost. Dan is het dus noodzakelijk bij het BKR na te gaan of klager schulden heeft. Blijkt er geen schulden te zijn dan
worden bedragen overgeheveld naar de lopende rekening. Klager heeft recht op zak- en kleedgeld tot € 150,=. Daarboven wordt in een potje gestort. Aan klager is twee maal eerder een pc toegestaan. Het ging om een tweedehands pc. Aanschaf van een nieuwe
pc zou een te groot beslag leggen op de financiën van klager. Wat betreft de afschriften van de Fortisbank heeft de inrichting navraag gedaan bij de Fortisbank.
Er is de nodige inspanning verricht om er voor te zorgen dat de bankafschriften door Fortis worden nagezonden. Het verzoek om de medische dienst te spreken is wel doorgeleid naar de medische dienst maar heeft kennelijk niet tot een afspraak geleid.

3. De beoordeling
a.
De beklagcommissie heeft het beklag op dit onderdeel gegrond verklaard en bepaald dat klager en het hoofd van de inrichting alsnog overeenstemming bereiken met betrekking tot een toereikende compensatie.
Indien de rechtsgevolgen van een vernietigde beslissing niet meer ongedaan te maken zijn, kan in daarvoor in aanmerking komende gevallen een tegemoetkoming worden vastgesteld voor het door betrokkene ondervonden ongemak. Als maatstaf daarvoor kunnen
dienen de gemiste activiteiten of faciliteiten. Genoemd ongemak bestond voor klager uit het op 3 augustus 2005 een half uur minder kunnen luchten dan het wettelijk minimum van één uur per dag. Uit de stukken en de ter zitting gegeven toelichting is
gebleken dat het hoofd van de inrichting een compensatie heeft aangeboden bestaande uit extra sporten of luchten. Nu klager dit voorstel heeft afgewezen is de beroepscommissie van oordeel dat er daarnaast geen plaats is voor een tegemoetkoming. Het
door
de beklagcommissie niet toekennen van een tegemoetkoming is derhalve juist. Het beroep zal dan ook in zoverre ongegrond worden verklaard.

b.
Hetgeen in beroep is aangevoerd kan naar het oordeel van de beroepscommissie niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagcommissie. Het beroep zal derhalve in zoverre ongegrond worden verklaard.

c.
Uit de stukken en de ter zitting gegeven toelichting is gebleken dat de klachten van klager in feite neerkomen op het volgens klager niet (tijdig) antwoord krijgen op de door hem gestelde vragen. De beroepscommissie is van oordeel dat hier geen sprake
is van een beslissing van het hoofd van de inrichting waartegen op grond van 56 Bvt beklag openstaat. De beklagcommissie had klager derhalve niet-ontvankelijk moeten verklaren in dit onderdeel van het beklag. De uitspraak van de beklagcommissie kan in
zoverre niet in stand blijven en de beroepscommissie zal klager alsnog niet-ontvankelijk in zijn beklag verklaren.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart wat betreft de onderdelen a en b van het beklag het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie.
Zij verklaart wat betreft onderdeel c van het beklag het beroep gegrond, vernietigt in zoverre de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart klager alsnog niet-ontvankelijk in zijn beklag.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. S.L. Donker, voorzitter, dr. E.B.M. Rood-Pijpers en mr.drs. R.H. Zuijderhoudt, leden, in tegenwoordigheid van R. Kokee, secretaris, op 8 augustus 2006

secretaris voorzitter

Naar boven