Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 06/940/GA, 3 juli 2006, beroep
Uitspraakdatum:03-07-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 06/940/GA

betreft: [klager] datum: 3 juli 2006

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 23 maart 2006 van de beklagcommissie bij het huis van bewaring (h.v.b.) Amsterdam,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 12 juni 2006, gehouden in de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Amsterdam, is gehoord klager.
De directeur van het h.v.b. is zonder bericht van verhindering niet ter zitting verschenen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft de weigering van de invoer van een spelcomputer, een zogenaamde Nintendo 64.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Voor zover klager weet, is alleen de Playstation 1 toegelaten in de inrichting. In het Pieter Baan Centrum heeft klager zijn Nintendo 64 wel ingevoerd en gebruikt. Het is een gesloten cassette die niet te openen is en er kunnen alleen spelletjes op
worden gespeeld. Het is niet mogelijk om met deze spelcomputer opnames te maken en er kunnen geen dvd’s op worden afgespeeld. De Nintendo 64 is zelfs nog ouder dan de Playstation 1.
Klager heeft op dit moment geen spelcomputer. Hij heeft de Nintendo 64 met drie spelletjes in het Pieter Baan Centrum laten verzegelen.

De directeur heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagcommissie, in beroep niet toegelicht.

3. De beoordeling
Aan klager is de invoer van een Nintendo 64 geweigerd. De directeur beroept zich ter zake op artikel 4.5.1.2 van de huisregels van de inrichting met betrekking tot de invoer van (toegestane) spelcomputers. Deze huisregel luidt: “verzegelde
computerspelapparatuur met maximaal tien computerspelletjes (een z.g. Gameboy 1 of Game Cube)”. Overigens bevat artikel 4.5.1.2 van de huisregels ook de volgende bepaling: “verzegelde computerspelapparatuur met maximaal tien computerspelletjes”.
De huisregels bevatten enerzijds een regel dat verzegelde computerspelapparatuur met maximaal tien computerspelletjes is toegelaten zonder enige nadere beperking en anderzijds wordt verzegelde computerspelapparatuur met tien computerspelletjes
toegelaten voor zover het een Gameboy 1 of Game Cube betreft. De huisregels zijn gelet hierop innerlijk tegenstrijdig. Er is afgezien van de vraag of de nadere beperking in de huisregels wel is toegelaten geen enkele reden om klager invoer van zijn
computerspelapparatuur te weigeren. De beroepscommissie zal derhalve het beklag alsnog gegrond verklaren. Zij zal de beslissing waarover is geklaagd vernietigen en de directeur opdragen een nieuwe beslissing te nemen.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart het beklag alsnog gegrond.
Zij vernietigt de beslissing waarover is geklaagd en draagt de directeur op een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van haar uitspraak.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, dr. M. Kooyman en mr. J.M.M. van Woensel, leden, in tegenwoordigheid van mr. L. de Greef, secretaris, op 3 juli 2006

secretaris voorzitter

Naar boven