Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 06/1151/SGA, 8 mei 2006, schorsing
Uitspraakdatum:08-05-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 06/1151/SGA

Betreft: [klager] datum: 8 mei 2006

De voorzitter van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen verzoekschrift van

[...], verder verzoeker te noemen, verblijvende in de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Veenhuizen.

Verzoeker vraagt om schorsing, met toepassing van artikel 66, eerste lid Pbw, van de (verdere) tenuitvoerlegging van de beslissing van de directeur van voormelde inrichting, inhoudende het niet aan verzoeker via zijn rekening-courant beschikbaar
stellen
van de zorgtoeslag over de maanden februari en maart 2006.

De voorzitter heeft voorts kennisgenomen van het klaagschrift d.d. 1 mei 2006 alsmede van de schriftelijke inlichtingen van de directeur d.d. 4 mei 2006.

1. De standpunten van verzoeker en van de directeur
Verzoeker heeft het verzoek schriftelijk toegelicht. Daarbij is het volgende aangevoerd. Conform de richtlijnen van de belastingdienst heeft verzoeker recht op de zogenaamde zorgtoeslag. Dit recht is vastgelegd in een beschikking en onlangs nog
bevestigd door de belastingdienst. Iedere maand stort de belastingdienst deze zorgtoeslag op een centrale rekening. Hierna dient de toeslag te worden bijgeschreven op de rekening-courant van verzoeker. De zorgtoeslag over december 2005, januari en
april
2006 is op verzoekers rekening-courant bijgeschreven. Over de maanden februari en maart heeft verzoeker echter geen toeslag ontvangen. Medewerkers van de financiële administratie hebben verzoeker medegedeeld dat hij geen recht heeft op de zorgtoeslag
omdat hij gedetineerd is. Verzoeker wil dat de directeur en de financiële administratie worden verplicht dat zij alle op de centrale rekening gestorte bedragen onverwijld bijschrijven op verzoekers rekening-courant en dat zij zich niet mengen in zaken
die de inrichting niet aangaan. Men maakt zich daarmee schuldig aan schending van de wet op de privacy en de wet op de persoonsregistratie. De inrichting dient er bovendien voor te zorgen dat de gemiste toeslag over de maanden februari en maart ad in
totaal € 68,- zo spoedig mogelijk wordt bijgeschreven.

Uit de inlichtingen van de directeur komt onder meer het volgende naar voren. De zorgtoeslag wordt via de belastingdienst gestort op een “tussenrekening” van het SSC Noord Oost. Deze houdt op dit moment nog alle aan gedetineerden gestorte zorgtoeslagen
via de belastingdienst vast op genoemde tussenrekening (geblokkeerde rekening-courant) omdat gedetineerden tijdens hun detentie geen recht zouden hebben op een zorgtoeslag. Op dit moment wordt door de administratie van de dienst justitiële concernstaf
bedrijfsvoering in samenwerking met de afdeling juridische zaken uitgezocht hoe om te gaan met de aan gedetineerden toegekende en gestorte zorgtoeslagen. Uit een als bijlage bijgevoegd mailbericht d.d. 13 april 2006 van een medewerker concern
administratie blijkt onder meer dat volgens de zorgverzekeringswet een gedetineerde geen recht heeft op een zorgtoeslag maar dat het zo kan zijn dat de gezinssituatie van de gedetineerde zodanig is dat het gezin in zijn geheel wel recht heeft op een
toeslag en dat het gezin bijvoorbeeld heeft afgesproken dat de toeslag aan de gedetineerde wordt uitbetaald zodat het thuisfront niet op een andere wijze zijn zakgeld hoeft aan te vullen.

Uit het mailbericht blijkt voorts dat men dit bij de belastingdienst aan het bekijken is en dat de betalingen tot die tijd doorlopen. Stopzetten kan alleen door de aanvrager of door de belastingdienst zelf als blijkt dat de uitkering onterecht is.
Zodra er duidelijkheid is over het uitkeren van de zorgtoeslag via de belastingdienst zal dit worden gecommuniceerd met de betreffende gedetineerden.

2. De beoordeling
De voorzitter leest het verzoek als gericht tegen de beslissing van de directeur om de door de belastingdienst gestorte zorgtoeslag over de maanden februari en maart niet bij te schrijven op verzoekers rekening-courant.

Uit de informatie van de directeur blijkt dat de gestorte toeslagen door het SSC Noord Oost worden vastgehouden. Hieruit volgt dat er geen sprake is van een beslissing van de directeur als bedoeld in artikel 60, eerste lid van de Pbw. Voorzover het
verzoek van verzoeker er toe strekt de directeur op te dragen om de door de belastingdienst gestorte zorgtoeslagen over de maanden februari en maart 2006 bij te schrijven op verzoekers rekening-courant, valt dit buiten de bevoegdheid van de voorzitter.

3. De uitspraak
De voorzitter verklaart verzoeker niet-ontvankelijk in zijn verzoek.

Aldus gedaan door mr. Y.A.J.M. van Kuijck, voorzitter, in tegenwoordigheid van B.A. Bogaars, secretaris, op 8 mei 2006.

secretaris voorzitter

Naar boven