Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 06/1097/GA, 25 juli 2006, beroep
Uitspraakdatum:25-07-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Vermissing  v

Uitspraak

nummer: 06/1097/GA

betreft: [klager] datum: 25 juli 2006

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 6 april 2006 van de alleensprekende beklagrechter, bijgestaan door een lid, bij de gevangenis De Geerhorst te Sittard,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 16 juni 2006, gehouden in de penitentiaire inrichting (p.i.) Vught, zijn gehoord klager en [...], directeur van de gevangenis De Geerhorst,.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter
Het beklag betreft de vermissing van klagers Playstation en tv na zijn overplaatsing.

De beklagrechter heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft in beroep zijn tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Klager heeft zelf tijdens zijn transport een tas met spullen meegenomen. Zijn Playstation en tv van het merk Sony heeft hij bij de badafdeling afgegeven om te verzenden. Volgens klager kunnen zijn spullen ook naar p.i. Maashegge te Overloon zijn
gezonden, omdat eerst was gezegd dat hij daar naar toe zou worden overgeplaatst. Later bleek dat hij naar p.i. Dordrecht werd overgeplaatst. Zijn geld was aanvankelijk ook naar Overloon overgemaakt, maar dat is nu geregeld. De eigendommenstaat is door
de badafdeling van De Geerhorst onjuist ingevuld. Klager heeft de eigendommenstaat getekend, maar heeft niet gezien dat zijn tv daar niet op vermeld stond.
Volgens klager zou een lid van de beklagcommissie bij de p.i. De Geerhorst met een p.i.w.-er hebben gesproken en hebben medegedeeld dat zijn vermiste spullen in de p.i. Dordrecht zouden zijn aangekomen. Klager heeft echter nog steeds niets ontvangen.

De directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Op het overzicht mutaties rekening-courant van klager wordt op 1 april 2005 een bedrag afgeboekt voor verzegeling van een tv en Playstation I. Op de eigendommenstaat, die door de badmeester wordt opgesteld, staat echter geen tv vermeld. Een
gedetineerde
kan op zijn kosten ook een tv voor een andere gedetineerde laten verzegelen.
Bij brief van 23 juni 2006 heeft de directeur de beroepscommissie bericht dat uit navraag bleek dat de secretaris van de beklagcommissie contact heeft opgenomen met de gevangenis te Dordrecht om door te geven dat de vermiste eigendommen niet op de
eigendommenstaat stonden geregistreerd. Daarbij is toen niet medegedeeld dat de apparatuur onderweg naar klager zou zijn.

3. De beoordeling
Klager beklaagt zich erover dat hij zijn tv en Playstation na zijn overplaatsing naar de p.i. Dordrecht niet ontvangen heeft. Uit het rekeningoverzicht van klager blijkt dat op 1 april 2005 een tv en Playstation op zijn kosten zijn verzegeld. Op de
eigendommenstaat van klager staan echter geen tv en Playstation vermeld. Klager heeft op 14 oktober 2005 de eigendommenstaat ondertekend en daarmee erkend op het moment van zijn overplaatsing geen tv en Playstation in zijn bezit te hebben.
Nu niet aannemelijk is geworden dat de directeur onzorgvuldig heeft gehandeld zal, het beroep ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagrechter.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.J. van Oostveen, voorzitter, mr. J.P. Balkema en mr. J.W.P. Verheugt, leden, in tegenwoordigheid van mr. S.A.H. de Bruin, secretaris, op 25 juli 2006

secretaris voorzitter

Naar boven