Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 06/1767/SGB, 18 juli 2006, schorsing
Uitspraakdatum:18-07-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 0/1767/SGB

Betreft: [klager] datum: 18 juli 2006

De voorzitter van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen verzoekschrift, ingediend door mr. S.T. van Berge Henegouwen,
namens

[...], verder verzoeker te noemen, verblijvende in de gevangenis voor psychologisch onvolwassenen (jovo-gevangenis) Zutphen.

Verzoeker vraagt om schorsing, met toepassing van artikel 73, vierde lid, juncto artikel 66, eerste lid, van de Pbw, van de tenuitvoerlegging van de (mondelinge) beslissing van de selectiefunctionaris d.d. 14 juli 2006, strekkende tot – zo verstaat de
voorzitter – het vooralsnog niet ten uitvoer leggen van een selectiebeslissing d.d. 7 juli 2006, inhoudende verzoekers overplaatsing naar de penitentiaire inrichting voor psychologisch onvolwassenen Grave, een beperkt beveiligde inrichting
(jovo-b.b.i.).

De voorzitter heeft voorts kennis genomen van:
a. een beslissing van de selectiefunctionaris van 29 mei 2006, strekkende tot overplaatsing van verzoeker naar de jovo-gevangenis Zutphen;
b. een bezwaarschrift d.d. 12 juni 2006, gericht tegen de hiervoor onder a vermeldeselectiebeslissing;
c. de beslissing van de selectiefunctionaris d.d. 7 juli 2006, strekkende tot overplaatsing van verzoeker naar de jovo-b.b.i. te Grave;
d. de beslissing van de selectiefunctionaris d.d. 7 juli 2006 op het bezwaarschrift sub b, waarbij dit bezwaarschrift niet-ontvankelijk wordt verklaard:
e. de beslissing van de selectiefunctionaris d.d. 17 juli 2006, inhoudende de intrekking van de hiervoor onder c vermelde selectiebeslissing d.d. 7 juli 2006; en
f. de schriftelijke inlichtingen van de selectiefunctionaris d.d. 17 juli 2006.

1. De beoordeling
Verzoeker verbleef in de jovo-b.b.i. te Grave. Bij beslissing van 29 mei 2006 is verzoeker overgeplaatst naar de jovo-gevangenis Zutphen. Op 10 juli 2006 heeft de selectiefunctionaris een verzoek om algemeen verlof ontvangen. Naar aanleiding
van
de bij de verlofaanvraag door de jovo-gevangenis verstrekte informatie, was de selectiefunctionaris voornemens dat verzoek af te wijzen. Bij die gelegenheid bemerkt de selectiefunctionaris dat er op 7 juli 2006 een nieuwe selectiebeslissing (hiervoor
onder c) is genomen, waarbij verzoeker wordt overgeplaatst naar de jovo-b.b.i. Grave. Op 14 juli 2006 deelt de selectiefunctionaris aan verzoeker en zijn raadsman mede dat de feitelijke tenuitvoerlegging van die hiervoor onder c vermelde beslissing zal
worden aangehouden. Op 17 juli 2006 wordt de beslissing van 7 juli 2006 (tot plaatsing in de jovo-b.b.i. Grave) door de selectiefunctionaris ingetrokken.

Verzoeker vraagt schorsing van de beslissing van 14 juli 2006, strekkende tot aanhouding van de feitelijke tenuitvoerlegging van de hiervoor onder c vermelde beslissing. Daargelaten de vraag naar de ontvankelijkheid van het verzoek – er is immers, zo
zulks al mogelijk zou zijn, geen bezwaar en beroep ingesteld tegen de beslissing van 14 juli 2006 –, is het belang van verzoeker bij de verzochte schorsing komen te ontvallen nu de beslissing tot plaatsing in de jovo-b.b.i. op 17 juli 2006 is
ingetrokken en er dus geen sprake meer is van een aanhouding van de tenuitvoerlegging daarvan. Het verzoek moet daarom – alleen al om die reden – worden afgewezen.

Voor zover verzoeker zich niet kan verenigen met de hiervoor onder e vermelde beslissing d.d. 17 juli 2006, staat tegen die beslissing bezwaar en beroep open en kan, nadat aan de daarvoor geldende formele vereisten is voldaan, om schorsing van de
tenuitvoerlegging van die beslissing worden verzocht.

2. De uitspraak
De voorzitter wijst het verzoek af.

Aldus gedaan door mr. Y.A.J.M. van Kuijck, voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris op 18 juli 2006.

secretaris voorzitter

Naar boven