Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 06/1046/GB, 13 juli 2006, beroep
Uitspraakdatum:13-07-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 06/1046/GB

Betreft: [klager] datum: 13 juli 2006

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 10 april 2006 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar het huis van bewaring (h.v.b.)/ISD Amsterdam afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 2 september 2005 gedetineerd. Hij verblijft als preventief gehechte in het h.v.b./ISD Rotterdam.

3. De standpunten
3.1. Klager heeft zijn beroep als volgt toegelicht.
Hij wil graag worden overgeplaatst naar het h.v.b./ISD Amsterdam vanwege zijn bezoek. Zijn vriendin kan hem minder bezoeken vanwege de combinatie opleiding, werk, school van het kind en de reisafstand. Hij heeft tot op heden twee van zijn drie kinderen
drie maal gezien en één kind in het geheel niet. Klager dreigt hierdoor in een isolement te raken, met alle psychische gevolgen van dien. Een medegedetineerde is overgeplaatst naar Amsterdam, terwijl die juist in Rotterdam wilde blijven. Tot slot heeft
klager nog aangevoerd dat hij in de wandelgangen heeft vernomen dat een groep gedetineerden het op hem gemunt heeft vanwege het door hem gepleegde delict.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
Klager is preventief ingesloten voor het arrondissement Rotterdam. De officier van justitie heeft geen bezwaar tegen overplaatsing naar Amsterdam, echter de bijkomende transportkosten om klager van Amsterdam naar Rotterdam te vervoeren betreffende zijn
lopende rechtszaak komen voor rekening van justitie. Beleid in deze is dat een gedetineerde in beginsel zo dicht mogelijk in de buurt van het parket van insluiting gedetineerd is, om een optimale rechtsgang te garanderen.
Ten aanzien van zijn bezoekargument wordt opgemerkt dat uit informatie blijkt dat klager wekelijks familie en/of vrienden op bezoek heeft gehad. Zijn kinderen komen maar sporadisch mee, ook tijdens de schoolvakanties, wanneer zij daartoe wel in de
gelegenheid zouden zijn. Het argument van de vermeende bedreigingen heeft klager uit de wandelgangen vernomen en op geen enkele wijze nader onderbouwd.

4. De beoordeling
4.1. Klager behoort, gelet op zijn status als preventief gehechte, in afwachting van het vonnis in eerste aanleg, tot de categorie gedetineerden voor opneming van wie de huizen van bewaring zijn bestemd.

4.2. In de bestreden beslissing tot afwijzing van het verzoek om overplaatsing naar h.v.b./ISD Amsterdam wordt, nu de officier van justitie geen bezwaar heeft tegen de overplaatsing, nader gemotiveerd dat de bijkomende transportkosten om klager van
Amsterdam naar Rotterdam te vervoeren betreffende zijn lopende rechtszaak voor rekening van justitie komen. De beroepscommissie is van oordeel dat de onderbouwing van de beslissing in zoverre onvoldoende is en zal de beslissing van de
selectiefunctionaris vernietigen.
De selectiefunctionaris zal worden opgedragen een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van deze uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan. De beroepscommissie acht geen termen aanwezig voor het toekennen van een
tegemoetkoming.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing.
Zij draagt de selectiefunctionaris op een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van haar uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan.
Zij kent klager geen tegemoetkoming toe

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. I. Lispet, secretaris, op 13 juli 2006

secretaris voorzitter

Naar boven