Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 06/1652/SGA, 11 juli 2006, schorsing
Uitspraakdatum:11-07-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 06/1652/SGA

Betreft: [klager] datum: 11 juli 2006

De voorzitter van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen verzoekschrift van

[...], verder verzoeker te noemen, verblijvende in het Detentiecentrum Zeist.

Verzoeker vraagt om schorsing, met toepassing van artikel 66, eerste lid Pbw, van de (verdere) tenuitvoerlegging van de beslissing van de directeur van voormeld detentiecentrum d.d. 14 juni 2006, inhoudende een verbod tot het voeren van
telefoongesprekken, met uitzondering van telefooncontact de raadsman, ingaande op 14 juni 2006 en eindigend op 16 juli 2006, wegens het ernstige vermoeden dat vrije contacten met derden buiten de inrichting een ongestoorde uitzetting belemmeren of
voorkomen.

De voorzitter heeft voorts kennisgenomen van het klaagschrift d.d. 14 juni 2006 alsmede van de schriftelijke inlichtingen van de directeur d.d. 10 juli 2006.

1. De standpunten van verzoeker en van de directeur
Door en namens verzoeker is het verzoek niet nader toegelicht.

Uit de inlichtingen van de directeur komt onder meer het volgende naar voren. Op 31mei 2006 is door de directeur een verzoek ontvangen van de inspecteur van het regionaal politiekorps Gelderland-Zuid. Daarin wordt gevraagd om verzoeker te beperken in
het gebruik van telefoon en internet. Per 1 juni 2006 is aan dat (politie-)verzoek voldaan. Verzoeker heeft overigens alle gelegenheid om telefonisch contact te onderhouden met zijn raadsman.

2. De beoordeling
Blijkens de schriftelijke neerslag van de bestreden beslissing, is die beslissing gegrond op het bepaalde in artikel 39, derde lid, van de Pbw. Op grond van dat artikel kan de directeur de gelegenheid tot het voeren van een bepaald telefoongesprek of
bepaalde telefoongesprekken weigeren, indien dit noodzakelijk is met het oog op een belang als bedoeld in artikel 36, vierde lid, van de Pbw. Naar het voorlopig oordeel van de voorzitter moet daaruit worden afgeleid dat op grond van de Pbw een algemeen
telefoonverbod niet is toegestaan buiten de gevallen dat de gedetineerde in afzondering is geplaatst dan wel een disciplinaire straf van opsluiting ondergaat; daarvan blijkt in dit geval evenwel niet. Gelet daarop is de bestreden beslissing genomen in
strijd met een wettelijk voorschrift. Er zijn mitsdien termen aanwezig voor toewijzing van het verzoek voorzover het betreft het voeren van telefoongesprekken.

3. De uitspraak
De voorzitter wijst het verzoek toe en schorst de tenuitvoerlegging van de beslissing van de directeur d.d. 14 juni 2006 met onmiddellijke ingang.

Aldus gedaan door mr. J.R. Meijeringh, voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 11 juli 2006.

secretaris voorzitter

Naar boven