Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 99/0330/GB B, 21 oktober 1999, beroep
Uitspraakdatum:21-10-1999

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: B 99/330/GB

Betreft: [klager] datum: 21 oktober 1999

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (PBW) heeft kennis genomen van een op 16 juli 1999 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], geboren op [1949], verder te noemen appellant,

gericht tegen een beslissing d.d. 6 juli 1999 van de selectiefunctionaris,

voorts van de uitspraak d.d. 26 juli 1999 (B 99/327/GSB) van de voorzitter van de beroepscommissie waarbij appellants verzoek om schorsing van de beslissing van de selectiefunctionaris is afgewezen,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van appellant, gericht tegen de beslissing hem te plaatsen in de gevangenis te Alphen a/d Rijn, niet-ontvankelijk verklaard.

2. Ontvankelijkheid
Artikel 72, eerste lid, van de PBW bepaalt dat een gedetineerde het recht heeft onder meer tegen de beslissing van de selectiefunctionaris op het bezwaarschrift, voor zover dit betreft een gehele of gedeeltelijke ongegrondverklaring, een met redenen
omkleed beroepschrift in te dienen. De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van appellant niet-ontvankelijk verklaard. De beroepscommissie is van oordeel dat een redelijke toepassing van de wet met zich meebrengt dat deze beslissing van de
selectiefunctionaris voor beoordeling in beroep in aanmerking komt.
Appellant heeft zijn beroep tijdig ingesteld. De beroepscommissie zal hem derhalve in zijn beroep ontvangen.

3. De feiten
3.1. Appellant is sedert 14 november 1996 gedetineerd. Na een overplaatsing vanuit het huis van bewaring (h.v.b.) te Almere naar het h.v.b. “De Weg” te Amsterdam, is hij op 11 augustus 1999 geplaatst in de gevangenis te Alphen a/d Rijn, waar een
regime van algehele gemeenschap geldt.

3.2. Appellant ondergaat een gevangenisstraf van 7 jaar met aftrek. De tenuitvoerlegging van deze straf is aangevangen op 30 maart 1999. De wettelijk vroegst mogelijke v.i.-datum valt op of omstreeks 16 augustus 2001.

4. De standpunten
4.1. Appellant is van mening dat zijn bezwaarschrift ten onrechte niet-ontvankelijk is verklaard. Hij heeft dit als volgt toegelicht. Appellant geeft aan dat hij de beslissing van 6 juli 1999 op 13 juli 1999 ontvangen heeft.
Volgens appellant is hij verkeerd geïnformeerd. Hij heeft niet eerder kunnen reageren dan een dag nadat hij had geconstateerd dat hij in een beperkt regime was terechtgekomen. Appellant is op 21 juni 1999 geplaatst en op 22 juni 1999 heeft hij bezwaar
aangetekend. Indien hij eerder van de situatie op de hoogte was geweest, had hij direct gereageerd. Appellant noemt dit onmacht.

4.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Appellant is medegedeeld dat hij zijn bezwaarschrift te laat heeft ingediend. Hij heeft de selectiebeslissing van 4 juni 1999 op 9 juni 1999 ontvangen en op 22 juni 1999 diende hij het bezwaarschrift in.

5. De beoordeling
5.1. Artikel 17, tweede lid, juncto artikel 61, vijfde lid, van de PBW bepalen dat het bezwaarschrift uiterlijk op de zevende dag na die waarop de gedetineerde kennis heeft gekregen van de beslissing waartegen het bezwaar zich richt wordt ingediend.
Een na afloop van deze termijn ingediend bezwaarschrift is niettemin ontvankelijk, indien redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat de gedetineerde in verzuim is geweest.

5.2. De beslissing van de selectiefunctionaris tot het niet-ontvankelijk verklaren van het bezwaarschrift van appellant is terecht gegeven.

6. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.R. Meijeringh, voorzitter, mr. J.P. Balkema en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van mr. S. Jousma, secretaris, op 21 oktober 1999.

secretaris voorzitter

Naar boven