Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 06/0968/GB, 29 juni 2006, beroep
Uitspraakdatum:29-06-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 06/968/GB

Betreft: [klager] datum: 29 juni 2006

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 5 april 2006 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem te plaatsen in het huis van bewaring voor psychologisch onvolwassenen (jovo-h.v.b.) Zwaag te Hoorn ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 28 februari 2006 gedetineerd. Op 3 maart 2006 is hij geplaatst in het jovo-h.v.b. Zwaag.

3. De standpunten
3.1. Klager heeft zijn beroep als volgt toegelicht.
Klager kan niet goed overweg met de jongens in het jovo-h.v.b. Hij vindt ze kinderachtig. Hij kan beter opschieten met volwassenen en wil daarom worden overgeplaatst naar een h.v.b. voor volwassenen. Hij was eerder gedetineerd en toen kwam hij niet in
aanmerking voor een jovo-h.v.b, terwijl hij nu ouder is.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Klager valt gelet op zijn leeftijd alsmede gelet op het gegeven dat hij scoort op het item opleiding/cursus in de categorie jovo-gedetineerden. Dat klager niet met leeftijdgenoten kan opschieten en veel ruzies en conflicten met mensen uit deze
leeftijdsgroep heeft versterkt de conclusie dat hij jovo-geïndiceerd is.

4. De beoordeling
4.1. Klager behoort, gelet op zijn status als preventief gehechte tot de categorie gedetineerden voor opneming van wie de huizen van bewaring zijn bestemd.

4.2. Volgens artikel 16 van de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden worden in inrichtingen of afdelingen voor bijzondere opvang van psychologisch onvolwassenen onder meer gedetineerden geplaatst die ouder zijn dan 17 jaar
en die zich door hun gedrag kenmerken als psychologisch onvolwassen. Uit het handboek voor de bijzondere opvang van psychologisch onvolwassen mannen binnen het gevangeniswezen, Ministerie van Justitie, Dienst Justitiële Inrichtingen, augustus 2001, kan
worden afgeleid dat psychologische onvolwassenheid zich in algemene zin kenmerkt door een gebrek aan vaardigheden die noodzakelijk zijn voor een goede persoonlijke ontwikkeling. Daarbij komt dat gedetineerden in de leeftijd van 16 tot (indicatief) 24
jaar zich in het algemeen in een relatief kwetsbare periode van hun ontwikkeling bevinden. Om te bepalen of een gedetineerde is gebaat bij plaatsing in een inrichting voor psychologisch onvolwassenen vindt indicatiestelling plaats.

4.3. De beroepscommissie stelt vast dat klager, gelet op de tekst van artikel 16 van de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden, aanhef en onder b, qua leeftijd valt onder de categorie gedetineerden die in een jovo-inrichting
kunnen worden geplaatst. Voorts is uit klagers indicatiestelling gebleken dat hij een tekortkoming heeft voor wat betreft opleiding/cursus en dit maakt dat hij eveneens voldoet aan het tweede criterium van artikel 16 van de Regeling.

4.4. Tegen de achtergrond van het onder 4.2 overwogene komt de beroepscommissie tot het oordeel dat de beslissing van de selectiefunctionaris bij afweging van alle in aanmerking komende belangen niet als onredelijk of onbillijk kan worden
aangemerkt.
Dat klager zelf van mening is dat hij beter kan opschieten met oudere gedetineerden en dat hij bezwaar heeft tegen zijn huidige omgeving, maakt dit niet anders.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. I. Lispet, secretaris, op 29 juni 2006

secretaris voorzitter

Naar boven