Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 06/0487/GB, 15 juni 2006, beroep
Uitspraakdatum:15-06-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 06/487/GB

Betreft: [klager] datum: 15 juni 2006

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 7 februari 2006 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Klager is, bijgestaan door zijn raadsman, mr. J.W.G.M. Kral, op 12 mei 2006 door een lid van de Raad gehoord.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem te plaatsen in het huis van bewaring (h.v.b.) Maashegge te Overloon ongegrond verklaard.

2. De feiten
2.1. Klager is sedert 14 december 2004 gedetineerd. Hij verbleef in de beperkt beveiligde inrichting (b.b.i.) Maashegge te Overloon. Op 30 december 2005 is hij geplaatst in het h.v.b. Maashegge.

2.2. Bij uitspraak van 22 mei 2006, met nummer 06/788/GA, van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid van de Pbw, is het beroep van klager, gericht tegen de uitspraak van 9 maart 2006 van de beklagcommissie bij de b.b.i. Maashegge
betreffende de beslissing van de directeur om geen herhalingsonderzoek uit te laten uitvoeren tegen de positieve uitslag van de bij klager op 27 december 2005 afgenomen urinecontrole, ongegrond verklaard.

3. De standpunten
3.1. Door en namens klager is het beroep tegen de bestreden beslissing van de selectiefunctionaris toegelicht als vermeld in het verslag dat aan deze beslissing is gehecht.

De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Klager is op 30 december 2005 in het h.v.b. Maashegge te Overloon geplaatst. De reden hiervoor was een op 27 december 2005 afgenomen urinecontrole, waarop klager positief scoorde op het gebruik van harddrugs. Voor de beweegredenen voor het besluit om
klager in een gesloten regime te plaatsen, verwijst de selectiefunctionaris naar zijn reactie op het ingediende bezwaar.
Klager geeft in zijn beroepschrift aan dat er op 30 december 2005 een hercontrole zou zijn gedaan en dat deze zou zijn weggegooid. Op verzoek van de selectiefunctionaris heeft het bureau selectie en detentiefasering van de inrichting deze opmerking
nagetrokken bij de betreffende afdeling. Aan de selectiefunctionaris is bevestigd dat klager de mogelijkheid tot hercontrole is geboden, maar dat hij daar geen gebruik van heeft gemaakt. Zodoende acht de selectiefunctionaris de opmerking van klager
niet
waarheidsgetrouw.

4. De beoordeling
Klager heeft bij een urinecontrole positief gescoord op harddrugs. Het beklag van klager tegen de beslissing van de directeur om geen herhalingsonderzoek te laten uitvoeren tegen de positieve uitslag van de bij klager op 27 december 2005 afgenomen
urinecontrole is ongegrond verklaard. Die uitspraak is in beroep bevestigd.

De beroepscommissie is van oordeel dat de selectiefunctionaris, gelet op de positieve uitslag van de urinecontrole, heeft kunnen concluderen dat klager niet langer in een b.b.i. kon verblijven. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing
van de selectiefunctionaris kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. L. de Greef, secretaris, op 15 juni 2006

secretaris voorzitter

Naar boven