Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 06/0907/GB, 21 juni 2006, beroep
Uitspraakdatum:21-06-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 06/907/GB

Betreft: [klager] datum: 21 juni 2006

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. B. van Dijk, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 30 maart 2006 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar een gevangenis met een (zeer) beperkt beveiligingsniveau ((z.)b.b.i.) gewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 24 september 1999 gedetineerd. Hij verbleef in de gevangenis Zuyderbos te Heerhugowaard. Op 9 augustus 2004 is hij overgeplaatst naar de gevangenis Veenhuizen, waar een regime van algehele gemeenschap geldt.

3. De standpunten
3.1. Namens klager is het beroep als volgt toegelicht.
In de bestreden beslissing wordt gesteld dat het besluit ten aanzien van klager tot ongewenstverklaring door de Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND) niet is geschorst betekent dat klager ieder moment kan worden uitgezet. Klager heeft tegen dat
besluit een verzoek tot voorlopige voorziening ingediend. Ook zonder schorsing van het besluit tot ongewenstverklaring zal klagers plaatsing in een (z.)b.b.i. geen vluchtgevaar met zich brengen.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
Klager is op 22 februari 2006 ongewenst verklaard. In dat besluit is tevens opgenomen dat klager na zijn invrijheidstelling zal worden uitgezet en dat een eventueel in te dienen bezwaar de rechtsgevolgen niet opschort. Gelet op vorenstaande komt klager
niet in aanmerking voor plaatsing in een (z.)b.b.i.

4. De beoordeling
4.1. De Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden bevat onder meer criteria waaraan gedetineerden moeten voldoen om voor plaatsing in een inrichting of afdeling als bedoeld in artikel 13, eerste lid, van de Pbw in aanmerking te
komen. Voor zover in het onderhavige geval van belang komen op grond van artikel 3, derde lid onder a, van die Regeling niet voor plaatsing in een beperkt beveiligde inrichting in aanmerking gedetineerden ten aanzien van wie vaststaat dat zij na de
detentie zullen worden uitgezet of uitgeleverd. In de toelichting op dit artikel staat dat de toekenning van regimair verlof zich niet zou verdragen met het feit dat betrokkene na zijn detentie niet langer in Nederland mag verblijven. Ook indien de
gedetineerde nog in een procedure is verwikkeld en derhalve nog niet vaststaat of betrokkene zal worden uitgezet of uitgeleverd, dient aan de hand van de subjectieve criteria een individuele afweging gemaakt te worden of betrokkene geschikt is om in
een
beperkt beveiligde inrichting met een regime van algehele gemeenschap te verblijven. Het verwikkeld zijn in een zodanige procedure zal in het algemeen wel aanleiding zijn betrokkene niet in een dergelijke inrichting te plaatsen.

4.2. Uit de stukken is gebleken dat klager bij besluit van 22 februari 2006 ongewenst is verklaard. Op het tegen die beslissing ingediende bezwaar is nog niet beslist. Naar het oordeel van de beroepscommissie heeft de selectiefunctionaris, gelet op
klagers verblijfsstatus, in redelijkheid kunnen oordelen dat klager, die thans niet over een geldige verblijfsvergunning beschikt, niet in aanmerking kan komen voor overplaatsing naar een (zeer) beperkt beveiligde inrichting. Gelet op het vorenstaande
zal het beroep ongegrond worden verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.R. Meijeringh, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. I. Lispet, secretaris, op 21 juni 2006

secretaris voorzitter

Naar boven