Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 06/0903/GA, 21 juni 2006, beroep
Uitspraakdatum:21-06-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 06/903/GA

betreft: [klager] datum: 21 juni 2006

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. E. Derksen, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 30 maart 2006 van de alleensprekende beklagrechter bij het Justitieel Complex Schiphol-Oost te Haarlemmermeer,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormeld justitieel complex in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsvrouw om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter
Het beklag houdt in:
a. personeel van het detentiecentrum heeft de beklagrechter onjuist geïnformeerd dat klager reeds was uitgezet en
b. klager is niet geïnformeerd over de zitting van de beklagrechter c.q. niet in de gelegenheid gesteld om de zitting bij te wonen om zijn beklag nader toe te lichten.

De beklagrechter heeft klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Namens klager is het tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt in beroep als volgt toegelicht. Ten onrechte heeft de beklagrechter overwogen dat klager de beslissing op 16 februari 2006 heeft ontvangen. Klager heeft de beslissing op 3 maart 2006
ontvangen. Ten onrechte is overwogen dat de klacht geen betrekking heeft op de gronden als genoemd in artikel 14 Reglement grenslogies.

De directeur heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagrechter, in beroep niet toegelicht.

3. De beoordeling
Het justitieel complex, waar klager verbleef, is een ruimte als bedoeld in artikel 6, derde lid, van de Vreemdelingenwet 2000. Op dergelijke ruimten is het Reglement regime grenslogies (het Reglement) van 14 januari 1993 van toepassing. In Titel V van
dit Reglement wordt voor vreemdelingen de mogelijkheid van beklag geopend bij de beklagcommissie ten aanzien van een (beperkt) aantal beslissingen van de directeur. Het Reglement voorziet niet in de mogelijkheid van beroep tegen uitspraken van de
beklagcommissie. Gelet daarop kan klager niet worden ontvangen in zijn beroep.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in het beroep.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.J. van Oostveen, voorzitter, mr. J.P. Balkema en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 21 juni 2006

secretaris voorzitter

Naar boven