Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 06/0775/SGA, 27 maart 2006, schorsing
Uitspraakdatum:27-03-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 06/775/SGA

Betreft: [klager] datum: 27 maart 2006

De voorzitter van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen verzoekschrift van

[...], verder verzoeker te noemen, verblijvende in de locatie Zoetermeer.

Verzoeker vraagt om schorsing, met toepassing van artikel 66, eerste lid Pbw, van de (verdere) tenuitvoerlegging van de beslissing van de directeur van voormelde locatie, inhoudende - zo verstaat de voorzitter - de weigering om uitvoering te geven aan
de uitspraak van de beroepscommissie van 28 februari 2006.

De voorzitter heeft voorts kennisgenomen van het klaagschrift d.d. 22 maart 2006 alsmede van de schriftelijke inlichtingen van de directeur d.d. 27 maart 2006.

1. De standpunten van verzoeker en van de directeur
Verzoeker heeft het verzoek schriftelijk toegelicht. Daarbij is het volgende aangevoerd. Tot op heden heeft de directeur geen gevolg gegeven aan de beslissing van de beroepscommissie van 28 februari 2006, welke beslissing onder meer inhoudt dat het
(door een medegedetineerde ingestelde) beklag alsnog gegrond moet worden verklaard voor zover dit is gericht tegen de beslissing van de directeur van de locatie Zoetermeer om alleen hem (en andere arbeidsongeschikten) tijdens de arbeid in te sluiten.
Er
is derhalve sprake van opzettelijk verzuim door de directeur en in verband met spoedeisend belang moet worden overgegaan tot schorsing van de beslissing.

Uit de inlichtingen van de directeur komt onder meer het volgende naar voren. Naar aanleiding van een in week 10 in de inrichting ontvangen uitspraak van 28 februari 2006 waarin de beroepscommissie een beklag alsnog gegrond heeft verklaard zijn de
volgende acties uitgezet:
- Er is advies opgevraagd bij andere inrichtingen met dezelfde doelgroep.
- De uitspraak is besproken tijdens het Gedeco-overleg op 15 maart 2006. Met de voorzitter van de Gedeco is afgesproken dat er vóór 29 maart a.s. uitsluitsel zal zijn op welke wijze de directie van de locatie Zoetermeer de uitspraak intern zal
impleteren.
- Er is juridisch advies gevraagd.
- Alle huidige arbeidsongeschikten zullen opnieuw medisch worden beoordeeld met betrekking tot wel of geen structurele arbeidsongeschiktheid. Tevens zal er een inspanning dienen te worden gedaan door de directie naar passende vormen van arbeid per
individu.
- Een en ander is intern besproken binnen het management en afdelingshoofdenoverleg, waarbij de daadwerkelijke uitvoering zo spoedig mogelijk dient te worden genomen. Gezien de gevolgen voor de bedrijfsvoering is besloten om het geheel vóór 29 maart
2006 te realiseren.
Gezien de consequenties van de uitspraak van de Raad betreffende de bedrijfsvoering is de bovenstaande overbruggingsperiode noodzakelijk om het geheel binnen de locatie Zoetermeer te realiseren.

2. De beoordeling
Nu door verzoeker geen gegevens zijn verstrekt dat het hier een hem door de directeur genomen beslissing betreft, immers verzoeker verwijst naar een hem niet regarderende beslissing van de beroepscommissie van 28 februari 2006, is verzoeker niet
ontvankelijk in zijn verzoek.

3. De uitspraak
De voorzitter verklaart verzoeker niet-ontvankelijk in zijn verzoek.

Aldus gedaan door mr. D.J. Dee, voorzitter, in tegenwoordigheid van B.A. Bogaars, secretaris, op 27 maart 2006.

secretaris voorzitter

Naar boven