Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 06/0985/SGA, 14 april 2006, schorsing
Uitspraakdatum:14-04-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 06/985/SGA

Betreft: [klager] datum: 14 april 2006

De voorzitter van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een – door tussenkomst van de secretaris van de beklagcommissie bij de locaties Noord en Oost van de
penitentiaire inrichtingen Haaglanden – bij het secretariaat van de Raad ingekomen verzoekschrift van

[...], verder verzoeker te noemen, thans verblijvende in het Penitentiair Ziekenhuis (Penziekenhuis) te ’s-Gravenhage.

Verzoeker vraagt om schorsing, met toepassing van artikel 66, eerste lid Pbw, van de (verdere) tenuitvoerlegging van de beslissing van de directeur van voormeld Penziekenhuis d.d. 22 maart 2006, inhoudende het niet (langer) verstrekken van cannabis in
het kader van pijnmedicatie.

De voorzitter heeft voorts kennisgenomen van het klaagschrift d.d. 22 maart 2006 alsmede van de schriftelijke inlichtingen van de directeur d.d. 13 april 2006.

1. De standpunten van verzoeker en van de directeur
Verzoeker heeft aangevoerd dat hij al gedurende zes jaar medicinale cannabis gebruikt ter bestrijding van spasmes en fantoompijn. In het Penziekenhuis krijgt hij die cannabis echter niet meer verstrekt.

Uit de inlichtingen van de directeur komt onder meer het volgende naar voren. Het gebruik van cannabis is in het Penziekenhuis niet toegestaan. Desgewenst kan aan verzoeker vervangende medicatie worden verstrekt. Cannabisproducten zijn door de in het
Penziekenhuis werkende artsen ook niet voorgeschreven. Indien verzoeker tegen dat niet voorschrijven bezwaar wenst te maken, dient hij bemiddeling aan te vragen bij de Medisch Adviseur van het ministerie van Justitie en kan hij – voor zover van belang

beroep instellen bij de Raad. Verzoeker is op deze procedure gewezen. Verzoeker is erop gewezen dat het gebruik van cannabisproducten op eigen initiatief op grond van het bepaalde in de huisregels van het Penziekenhuis verboden is.

2. De beoordeling
De voorzitter stelt vast dat klager ter bestrijding van zijn pijn cannabisproducten wenst te gebruiken en dat deze hem – overeenkomstig de binnen (onder andere) het Penziekenhuis geldende regelgeving – niet worden verstrekt. Nu hier sprake is van een
voor alle in dat Penziekenhuis verblijvende gedetineerden geldende algemene regel, is hier – naar het voorlopig oordeel van de voorzitter - geen sprake van een voor beklag en/of beroep vatbare beslissing van de directeur. Verzoeker kan daarom niet
worden ontvangen in zijn verzoek.

3. De uitspraak
De voorzitter verklaart verzoeker niet-ontvankelijk in zijn verzoek.

Aldus gedaan door mr. Y.A.J.M. van Kuijck, voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 14 april 2006.

secretaris voorzitter

Naar boven