Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 06/0787/GB, 29 mei 2006, beroep
Uitspraakdatum:29-05-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 06/787/GB

Betreft: [klager] datum: 29 mei 2006

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 10 maart 2006 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar het huis van bewaring (h.v.b.) Haarlem afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 23 januari 2006 gedetineerd. Hij verblijft als preventief gehechte in het h.v.b. Zwaag te Hoorn.

3. De standpunten
3.1. Door klager is het beroep tegen de afwijzing van het verzoek tot overplaatsing naar het h.v.b. Haarlem als volgt toegelicht.
De argumenten om klagers verzoek af te wijzen gaan nergens over. De afstand tussen Zwaag en Haarlem is wel degelijk aanzienlijk groot. Wellicht niet voor mensen met een auto, maar met de trein toch echt wel. Het vervoer met de trein is behoorlijk duur.
Zeker voor iemand die leeft van een uitkering en daarvan niets overhoudt vanwege de schulden die ze aan het aflossen is. Buiten dat is de gezondheid van zijn vriendin zodanig slecht dat de reis voor haar echt niet te doen is. Zij heeft last van
chronische vermoeidheid. Als ze twintig minuten het huis uit is, is ze daarna twee dagen niet in staat om iets te doen en ligt ze twee dagen op bed. Klager zal een verklaring van haar arts, van de advocaat en van zijn moeder, die haar dagelijks
meemaakt, opsturen. In verband met de gezondheid van zijn vriendin proberen ze ook vrijstelling te krijgen voor een taakstraf, die haar is opgelegd.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
Het verzoek om overplaatsing is afgewezen omdat klager verblijft in een inrichting die in de omgeving van het parket van insluiting staat. Slechts in zeer bijzondere gevallen wordt dan nog tot overplaatsing overgegaan. De afstand tussen Haarlem en
Zwaag
is niet zodanig dat alleen vanwege die omstandigheid bezoek niet mogelijk zou zijn. In de afwijzende beslissing is klager erop gewezen dat, als hij overgeplaatst wil worden, een ondersteunende verklaring van een deskundige dient te overleggen. Tot op
heden is deze niet ontvangen. Wat betreft financiële problemen kan klagers vriendin zich wenden tot de sociale dienst voor bijzondere bijstand.

4. De beoordeling
4.1. Klager behoort, gelet op zijn status als preventief gehechte, tot de categorie gedetineerden voor opneming van wie de huizen van bewaring zijn bestemd.

4.2. Klager is preventief gehecht in de omgeving van het parket van insluiting. Hij heeft aangevoerd dat de afstand Haarlem-Zwaag dusdanig is dat, gelet op de gezondheid van zijn vriendin, zij niet in staat is om hem in Zwaag te bezoeken. De
beroepscommissie is van oordeel dat de op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk kan worden aangemerkt. Hetgeen klager
heeft
aangevoerd over de bezoekmogelijkheden is niet onderbouwd met een nadere (medische) verklaring en reeds om die reden onvoldoende zwaarwegend om tot een ander oordeel te kunnen komen.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 29 mei 2006

secretaris voorzitter

Naar boven