Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 06/0642/GA, 22 mei 2006, beroep
Uitspraakdatum:22-05-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 06/642/GA

betreft: [klager] datum: 22 mei 2006

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 3 maart 2006 van de beklagcommissie bij de locatie Almelo,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 1 mei 2006, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Noord te Hoogeveen, is gehoord klager, bijgestaan door zijn raadsvrouw mr. J.A. Neslo.

De directeur van de locatie Almelo heeft schriftelijk laten weten verhinderd te zijn ter zitting te verschijnen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft de beslissing van de directeur van 6 oktober 2005 om klager over te plaatsen naar het huis van bewaring (h.v.b.) De Karelskamp te Almelo.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Door en namens klager is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Klager is geen ordemaatregel opgelegd. Hij is in het h.v.b. Karelskamp niet afgezonderd maar in een gewone verblijfsruimte geplaatst. Hij kon gewoon deelnemen aan het dagprogramma.
Pas op 10 oktober 2005 zijn klager de redenen voor de overplaatsing duidelijk geworden. Nadat er een bepaald bedrag was ontvreemd op klagers werk, had klager de indruk dat hij daarop werd aangekeken. Ze konden er echter geen vinger opleggen en hebben
klager op deze manier weggekregen. Klager heeft later gesproken met de directeur van het sportpark en uit dat gesprek opgemaakt dat ze iets zochten om hem daar weg te krijgen. Klager heeft tijdens werkuren niet met zijn mobiele telefoon gebeld. [W.]
kan
geen klacht hebben ingediend want zij was met vakantie. Klager weet 100% zeker dat hij nooit in de kleedkamer is geweest, terwijl iemand zich aan het omkleden was. Uit de uitdraai van Vodafone blijkt dat klager op 3 oktober 2005 niet tijdens werktijd
gebeld heeft. Klager had maar één mobiele telefoon. De verhalen kloppen niet. De terugplaatsing zit klager behoorlijk dwars. De terugplaatsing is onterecht. Ondanks dat klager zich aan alle afspraken heeft gehouden, is hij teruggeplaatst naar een
gesloten inrichting. Er had meer onderzoek dienen plaats te vinden. Aanvankelijk is ook zijn verzoek om algemeen verlof afgewezen, maar de beroepscommissie heeft klagers beroep hiertegen gegrond verklaard. Klager verblijft inmiddels thuis en neemt
deel
aan een penitentiair programma. Over vier weken is hij klaar met justitie.

De unit-directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt schriftelijk toegelicht. Bij beslissing van de directeur van 6 oktober 2005 is klager, na overleg met de selectiefunctionaris, geplaatst in het h.v.b. De
Karelskamp. Gekomen is tot deze beslissing op grond van de rapportage van zowel de werkgever van klager als de groepswerker van de zeer beperkt beveiligde inrichting Niendure te Almelo. Bij de beslissing van 10 oktober 2005 deelde de
selectiefunctionaris klager mede dat hij geselecteerd was tot verblijf in het h.v.b. De Karelskamp, waarmee de beslissing van de directeur kon vervallen. Klager verbleef op een reguliere verblijfsafdeling en kreeg geen beperkingen in deelname aan
activiteiten opgelegd.

3. De beoordeling
Klagers beklag is gericht tegen de beslissing van de directeur van 6 oktober 2005 tot overplaatsing van klager naar het h.v.b. De Karelskamp. Tot een dergelijke overplaatsing is de directeur echter niet bevoegd. Gelet op het bepaalde in artikel 15,
derde lid, Pbw is die beslissing voorbehouden aan de selectiefunctionaris. De beroepscommissie zal het beroep gegrond verklaren, de beslissing van de beklagcommissie vernietigen, het beklag alsnog gegrond verklaren en aan klager een tegemoetkoming
toekennen van € 50,=.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart het beklag alsnog gegrond.
Zij bepaalt dat aan klager een tegemoetkoming toekomt van € 50,=.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.R. Meijeringh, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dhr.A.J. Dost, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 22 mei 2006

secretaris voorzitter

Naar boven