Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 06/0537/GB, 22 mei 2006, beroep
Uitspraakdatum:22-05-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 06/537/GB

Betreft: [klager] datum: 22 mei 2006

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 7 maart 2006 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem te plaatsen in de gevangenis Grave ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 21 april 2005 (preventief) gedetineerd. Hij verbleef in het huis van bewaring/ISD (h.v.b./ISD) Utrecht te Nieuwegein. Op 14 februari 2006 is hij (tijdelijk) overgeplaatst naar het h.v.b. Grave, van waaruit hij op 16 februari 2006 is
geplaatst in de gevangenis Grave, waar een regime van algehele gemeenschap geldt.

3. De standpunten
3.1. Door klager is het beroep tegen de bestreden beslissing van de selectiefunctionaris als volgt toegelicht.
Klager heeft verzocht om – indien hij niet in aanmerking mocht komen voor plaatsing in een beperkt beveiligde inrichting (b.b.i.) – geplaatst te worden in de gevangenis Lelystad. Klagers moeder, die in Amersfoort woont, en waarvan klager enig kind is,
is niet in staat hem in Grave te komen bezoeken. Ook klagers familie, zijn kinderen en echtgenote wonen allen in Amersfoort en ook voor hen is een reis naar de gevangenis Grave niet te doen.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Het beroep van klager houdt volgens zijn zeggen verband met de reisafstand voor zijn bezoek van Amersfoort naar Grave. Die reisafstand zou te groot zijn. In haar reactie op het bezwaarschrift heeft de selectiefunctionaris reeds aangegeven dat de
reisafstand van Amersfoort naar Grave niet erg veel langer is dan de afstand Amersfoort naar Lelystad. Omdat de selectiefunctionaris zorg dient te dragen voor een evenredige verdeling van gedetineerden over de landelijke gevangeniscapaciteit en er bij
de gevangenis Lelystad sprake is van een langere wachtlijst terwijl de gevangenis Grave plaatsen beschikbaar heeft, is gekozen om klager te plaatsen in Grave.

4. De beoordeling
4.1. De gevangenis Grave is een gevangenis voor mannen met een regime van algehele gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau.

4.2. De beroepscommissie verstaat dat het beroep niet is gericht tegen de beslissing om klager te plaatsen in een gevangenis, maar tegen de beslissing om hem – in afwijking van zijn voorkeur – te plaatsen in de gevangenis Grave. Naar het oordeel van
de beroepscommissie heeft de selectiefunctionaris in dit geval het belang van een goede benutting van de beschikbare gevangeniscapaciteit op goede gronden groter gewicht gegeven dan klagers persoonlijke belang, te weten een betere bereikbaarheid voor
zijn bezoek.
De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris moet daarom, nu klager voldoet aan de voor de onder 4.1 genoemde inrichting geldende criteria en bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet onredelijk
of onbillijk worden geacht.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.R. Meijeringh, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 22 mei 2006

secretaris voorzitter

Naar boven