Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 05/2785/GBT, 22 mei 2006, beroep
Uitspraakdatum:22-05-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 05/2785/GBT (tegemoetkoming)

Betreft: [klager] datum: 22 mei 2006

UITSPRAAK

van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw).

[...], verder klager te noemen, heeft beroep ingesteld tegen een op 27 februari 2006 genomen beslissing van de selectiefunctionaris tot het ongegrond verklaren van het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem over te plaatsen naar de
gevangenis De Marwei te Leeuwarden.
Bij uitspraak van 10 april 2006 heeft de beroepscommissie het beroep gegrond verklaard. Zij heeft daarbij tevens bepaald dat zij in een afzonderlijke beslissing zal bepalen of enige tegemoetkoming als bedoeld in artikel 73, vierde lid, juncto artikel
68, zevende lid, Pbw aan klager geboden is.

De selectiefunctionaris heeft bericht dat op 25 april 2006 een nieuwe selectiebeslissing is genomen. Klager is daarbij niet geselecteerd voor plaatsing in een beperkt beveiligde inrichting (b.b.i.) en – zo verstaat de beroepscommissie – geplaatst in de
gevangenis De Marwei te Leeuwarden

Beoordeling
Klager is op 21 oktober 2005 vanuit de b.b.i. Veenhuizen ter herselectie overgeplaatst naar het h.v.b. Veenhuizen, van waaruit hij op 21 november 2005 is overgeplaatst naar de gevangenis De Marwei. De selectiefunctionaris heeft, naar aanleiding van de
uitspraak van de beroepscommissie d.d. 10 april 2006, klager op 25 april 2006 andermaal geselecteerd voor plaatsing in de gevangenis De Marwei. Die beslissing is gegrond op de omstandigheid dat klager bij beschikking van de Minister voor
vreemdelingenzaken en integratie d.d. 24 april 2006 ongewenst is verklaard en Nederland dient te verlaten. Tegen die ongewenstverklaring kan klager nog rechtsmiddelen instellen maar de ongewenstverklaring wordt daardoor niet opgeschort. Gelet daarop
komt klager thans, gelet op het bepaalde in artikel 3, derde lid, aanhef en onder a, van de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden, niet (meer) in aanmerking voor plaatsing in een b.b.i. Dat maakt dat de beroepscommissie geen
termen aanwezig acht voor het toekennen van een geldelijke tegemoetkoming.

Beslissing
De beroepscommissie bepaalt dat aan klager geen tegemoetkoming toekomt.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.R. Meijeringh, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 22 mei 2006

secretaris voorzitter

Naar boven