Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 05/2624/GA, 16 mei 2006, beroep
Uitspraakdatum:16-05-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 05/2624/GA

betreft: [klager] datum: 16 mei 2006

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak d.d. 11 oktober 2005 van de alleensprekende beklagrechter bij de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Vught,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormelde p.i. in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter
Het beklag betreft de omstandigheid dat klager door de plaatsing van een nieuwe gedetineerde op zijn afdeling in zijn rechten is geschaad.

De beklagrechter heeft klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft het tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt in beroep als volgt toegelicht.
De beklagcommissie heeft de klacht niet goed begrepen of niet willen lezen waar de klacht over gaat. Klager klaagt niet over het feit dat er een nieuwe gedetineerde op zijn afdeling is geplaatst maar over het feit dat klager door die plaatsing in zijn
rechten is geschaad en hij daardoor onder een ander regime is geplaatst.

De directeur heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagrechter, in beroep nader toegelicht, waarop hieronder voor zover van belang zal worden teruggekomen.

3. De beoordeling
Blijkens de niet bestreden toelichting van de directeur heeft klager enige tijd door omstandigheden gebruik kunnen maken van extra activiteiten, maar is dit activiteitenaanbod door een andere gangbezetting teruggebracht tot het reglementaire programma.
Dit leidt tot na te melden beslissing.

4. De uitspraak
De beroepscommissie vernietigt de uitspraak van de beklagrechter, verklaart klager alsnog ontvankelijk in zijn beklag, maar verklaart dit beklag ongegrond.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.J. van Oostveen, voorzitter, mr. J.P. Balkema en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van B.A. Bogaars, secretaris, op 16 mei 2006

secretaris voorzitter

Naar boven