Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 06/987/GV, 8 mei 2006, beroep
Uitspraakdatum:08-05-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 06/987/GV

betreft: [klager] datum: 8 mei 2006

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van [...]verder te noemen klager,

gericht tegen een op 5 april 2006 genomen beslissing van de Minister van Justitie (de Minister),

alsmede van de onderliggende stukken.

De beroepscommissie heeft de Minister in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsman mr. R.J. Wortelboer om zijn beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De Minister heeft klagers verzoek tot het tijdelijk verlaten van de inrichting in het kader van algemeen verlof afgewezen.

2. De standpunten
Klager heeft aangevoerd dat zijn verzoek tot het tijdelijk verlaten van de inrichting ten onrechte is afgewezen. Dit heeft hij als volgt toegelicht. De reden voor afwijzing was dat klagers RISc en TR-plan nog niet binnen waren. Het b.s.d. heeft
aangegeven in het detentieberaad van 31 januari 2006 dat het plan is om het plan van Brijder uit te voeren. De Brijder medewerker heeft klager gezegd dat het plan al af was en om die reden is de selectie ook doorgegaan. Dit is in een memo van het
b.s.d.
terug te vinden. Er is op 30 maart 2006 een gesprek geweest met TR en de Brijder medewerker. Dit is geschreven in een brief van TR. Er was dus wel een TR-plan en een RISc. Klagers motivatie is goed. Bij Brijder heeft hij een leefstijltraining afgerond,
zodat hij nu aan relatietherapie zou kunnen beginnen, zoals in het TR-plan is beschreven. Het verbaast klager dat het plan niet aanwezig was.

Namens de Minister is de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Klagers verzoek om verlofverlening is afgewezen omdat het openbaar ministerie tegen verlofverlening is op dit moment. Daarnaast blijkt uit het uittreksel van het justitieel documentatieregister dat klager als sinds 1990 in aanraking komt met justitie
voor veelal alcohol en drugsgerelateerde delicten. Ook agressie loopt als een rode draad door zijn delicten. Klager heeft kennelijk met succes deelgenomen aan een leefstijltraining. De inrichting heeft in brieven aan klager duidelijk gemaakt dat de
inrichting negatief zal adviseren met betrekking tot detentiefasering. Bij de verlofaanvraag zijn selectiestukken overgelegd voor selectie naar een beperkt beveiligde inrichting, b.b.i., met persoonsgebonden verlof. Persoonsgebonden verlof houdt in dat
men thans van mening is dat regimaire verloven nog niet plaats moeten vinden. Dit geldt dan ook voor algemeen verlof. Dat klager bezig is met zijn problematiek is toe te juichen, maar dat geeft nog geen garantie dat hij bij verlof niet opnieuw zich
tegoed doet aan alcohol. Hieraan wordt hopelijk gewerkt tijdens en door middel van zijn trajectplan. Rapportage vermeldt hierover niets. Een negatief standpunt wordt ingenomen ten opzichte van vrijheden in welke vorm dan ook zolang er niet enige vorm
van behandeling heeft plaatsgevonden met betrekking tot de risicoverhogende factoren van klager.

Op klagers verlofaanvraag zijn de volgende adviezen uitgebracht.
De directeur van de locatie Zuyderbos te Heerhugowaard heeft, gelet op het advies van de officier van justitie, geadviseerd om klager begin mei 2006 met persoonsgebonden verlof naar Westlinge te laten gaan, te laten starten met de geadviseerde
relatietherapie en vanaf augustus 2006 met regimair verlof te laten gaan. Op de afdeling VBA heeft klager het redelijk gedaan. Hij volgt het programma met voldoende inzet. Vanuit de RISc wordt geadviseerd om te faseren zodat klager aan relatietherapie
kan beginnen.
Uit een memo van het b.s.d. van 4 april 2006 blijkt dat de inrichting positief adviseert terzake van klagers verzoek om algemeen verlof.
De officier van justitie bij het arrondissementsparket te Alkmaar heeft aangegeven bezwaar te hebben tegen plaatsing in een b.b.i., gezien de duur van de straf en de aard van de feiten waarvoor klager is veroordeeld. Naar het oordeel van de officier
van
justitie komt klager met ingang van 1 augustus 2006 pas in aanmerking voor plaatsing in een b.b.i. waar hij gebruik kan maken van weekendverlof.
De politie Alkmaar Noord heeft aangegeven geen bezwaar te zien in het geven van het verlof op het door klager opgegeven adres.

3. De beoordeling
Klager ondergaat een gevangenisstraf van 30 maanden met aftrek, wegens poging tot doodslag en mishandeling. De wettelijk vroegst mogelijke v.i.-datum valt op of omstreeks 31 januari 2007.

Het beroep richt zich tegen de afwijzing van klagers eerste verlofaanvraag.

De stelling van de selectiefunctionaris dat de beslissing om klager te plaatsen in een b.b.i. met persoonsgebonden verlof tevens impliceert dat aan klager geen algemeen verlof zou kunnen worden verleend, omdat men op dit moment regimair verlof niet op
zijn plaats acht, wordt door de beroepscommissie niet onderschreven. Overigens acht de beroepscommissie onvoldoende contra-indicaties aanwezig om het verlof af te wijzen.
Gelet op het bovenstaande kan de beslissing van de Minister, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als redelijk of billijk worden aangemerkt. Zij zal de beslissing vernietigen en aan de Minister opdragen om een nieuwe beslissing te
nemen met inachtneming van de uitspraak van de beroepscommissie. De beroepscommissie acht geen termen aanwezig voor het toekennen van een tegemoetkoming, nu de rechtsgevolgen van de bestreden beslissing ongedaan zijn te maken.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing.
Zij draagt de Minister op een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van de uitspraak van de beroepscommissie binnen een termijn van twee weken (na ontvangst).
Zij kent aan klager geen tegemoetkoming toe.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol, voorzitter, mr. A.G. Bosch en mr. J.M.M. van Woensel, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 8 mei 2006

secretaris voorzitter

Naar boven