Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 06/1013/GV, 8 mei 2006, beroep
Uitspraakdatum:08-05-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 06/1013/GV

betreft: [klager] datum: 8 mei 2006

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 6 april 2006 genomen beslissing van de Minister van Justitie (de Minister),

alsmede van de onderliggende stukken.

De beroepscommissie heeft de Minister in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om zijn beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De Minister heeft klagers verzoek tot het tijdelijk verlaten van de inrichting in het kader van strafonderbreking afgewezen.

2. De standpunten
Klager heeft aangevoerd dat zijn verzoek tot het tijdelijk verlaten van de inrichting ten onrechte is afgewezen. Dit heeft hij als volgt toegelicht. Klager heeft de strafonderbreking nodig om het nieuwe huis van zijn partner, die er alleen voor staat
met twee kleine kinderen, op te knappen. Daarnaast kan hij dan zijn moeder, die hij langere tijd niet heeft gezien, bezoeken. Klager heeft een brief van zijn echtgenote bijgesloten, waarin het belang van een strafonderbreking wordt onderbouwd.

Namens de Minister is de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Het verzoek om strafonderbreking is gedaan teneinde zijn partner te helpen bij een verhuizing, zijn identiteitskaart aan te vragen, zich in te schrijven in een nieuwe gemeente, voor het regelen van werk en het bezoeken van zijn moeder die in een
verzorgingstehuis verblijft. Klagers partner kan voor hulp bij de verhuizing aankloppen bij de Sociale Dienst van de betreffende gemeente. De directeur van de locatie Dordtse Poorten ondersteunt het verzoek om strafonderbreking niet. Klager is een
veelpleger en de door hem aangevoerde gronden worden onvoldoende zwaarwegend geacht. Daarnaast is klager recentelijk nog disciplinair gestraft voor het stoken van alcohol in de inrichting. De door klager aangevoerde gronden voldoen niet aan de
wettelijke criteria voor een strafonderbreking. Voor zover klager zijn moeder wil bezoeken, kan hij daartoe een verzoek om incidenteel verlof indienen. Een dergelijk verzoek kan hij in de laatste fase van zijn detentie ook indienen voor het regelen van
werk, woning en identiteitskaart. Het schrijven van zijn partner is verder niet voorzien van enige medische onderbouwing.

Op klagers verlofaanvraag zijn de volgende adviezen uitgebracht.
De directeur van de locatie Dordtse Poorten heeft negatief geadviseerd ten aanzien van het verzoek om strafonderbreking.

3. De beoordeling
Klager ondergaat een gevangenisstraf van 21 maanden met aftrek, wegens – kortweg – overtreding van het bepaalde in artikel 2 van de Opiumwet en doodslag. De wettelijk vroegst mogelijke v.i.-datum valt op of omstreeks 24 januari 2007.

Op grond van het bepaalde in artikel 34 van de Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting (van 24 december 1998, nr. 733726/98/DJI) kan strafonderbreking worden verleend wegens zodanig bijzondere omstandigheden in de persoonlijke sfeer, dat niet kan
worden volstaan met een andere vorm van verlof. De door en namens klager aangevoerde redenen om de inrichting tijdelijk te mogen verlaten, kunnen aanleiding zijn voor de toekenning van incidenteel verlof maar de noodzaak voor een strafonderbreking is
onvoldoende aangetoond. De beroepscommissie is daarom van oordeel dat de beslissing van de Minister, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet onredelijk of onbillijk moet worden geacht.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol, voorzitter, mr. A.G. Bosch en mr. J.M.M. van Woensel, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 8 mei 2006.

secretaris voorzitter

Naar boven