Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 06/0899/SGA, 10 april 2006, schorsing
Uitspraakdatum:10-04-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 06/899/SGA

Betreft: [klager] datum: 10 april 2006

De voorzitter van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen verzoekschrift, ingediend door mr. H. Raza, advocaat te
Rotterdam, namens

[...], verder verzoeker te noemen, verblijvende in Uitzetcentrum Zestienhoven te Rotterdam.

Verzoeker vraagt om schorsing, met toepassing van artikel 66, eerste lid Pbw, van de (verdere) tenuitvoerlegging van de beslissing van de directeur van voormeld centrum d.d. 6 april 2006, inhoudende de oplegging van de ordemaatregel van plaatsing in
een
afzonderingscel voor de duur van zeven dagen, ingaande op 6 april 2006 om 09.00 uur en eindigende op 13 april 2006 om 09.00 uur, wegens het frustreren van zijn uitzetting.

De voorzitter heeft voorts kennis genomen van het klaagschrift d.d. 6 april 2006 alsmede van de schriftelijke inlichtingen van de directeur d.d. 10 april 2006.

1. De beoordeling
Uitzetcentrum Zestienhoven is een ruimte als bedoeld in artikel 6, derde lid van de Vreemdelingenwet 2000. Op dergelijke ruimten is het Reglement regiem grenslogies (het Reglement) van 14 januari 1993 van toepassing. In titel V van genoemd Reglement
wordt voor vreemdelingen de mogelijkheid van beklag geopend bij de beklagcommissie met betrekking tot een (beperkt) aantal beslissingen van de directeur. Het Reglement voorziet echter niet in de mogelijkheid om hangende de uitspraak van de
beklagcommissie schorsing van de tenuitvoerlegging van de beslissing van de directeur te verzoeken. Gelet daarop kan verzoeker niet in zijn verzoek worden ontvangen.

2. De uitspraak
De voorzitter verklaart verzoeker niet-ontvankelijk in zijn verzoek.

Aldus gedaan door mr. Y.A.J.M. van Kuijck, voorzitter, in tegenwoordigheid van B.A. Bogaars, secretaris, op 10 april 2006.

secretaris voorzitter

Naar boven