Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 05/3167/JB, 13 april 2006, beroep
Uitspraakdatum:13-04-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 05/3167/JB

Betreft: [klager] datum: 13 april 2006

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 78, eerste lid, van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen (Bjj) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van mr. N.T.G. Greven, namens

[...], geboren op [1990], verder te noemen klager,

gericht tegen een beslissing van 16 december 2005 van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Ter zitting van de beroepscommissie van 22 maart 2006, gehouden in de justitiële jeugdinrichting (j.j.i.) Den Engh te Den Dolder zijn gehoord klager, bijgestaan door zijn raadsman mr. R. Oude Breuil en namens de Minister [...], selectiefunctionaris, en
mevrouw [...], medewerker juridische zaken.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem te plaatsen in de behandelinrichting Harreveld te Harreveld ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 28 februari 2005 gedetineerd.
Bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak d.d. 21 juli 2005 is aan klager de maatregel van plaatsing in een inrichting voor jeugdigen opgelegd voor de duur van twee jaar. De tenuitvoerlegging van de maatregel is begonnen op 29 augustus 2005.
Klager is op 11 november 2005 geplaatst op een normaal beveiligde behandelafdeling van de j.j.i. Harreveld te Harreveld.

3. De standpunten
Door en namens klager is het beroep tegen de beslissing van de selectiefunctionaris als volgt toegelicht.
Klager wil graag geplaatst worden in de j.j.i. Rentray locatie Rekken, omdat het voor zijn moeder en grootouders makkelijker is om daar op bezoek te komen. Klager heeft het niet naar zijn zin in Harreveld. Hij heeft geen problemen met de andere jongens
maar wel met een aantal groepsleiders. Volgens klager wordt er niet op een prettige manier met de jongens omgegaan. Klager kan dit met zijn mentor bespreken, met wie hij éénmaal per week een gesprek heeft. Klager volgt onderwijs en dat gaat goed.
De raadsman heeft daaraan toegevoegd dat klager niet gemotiveerd is voor behandeling in Harreveld. Het IQ van klager is vastgesteld op 87. In 2002 echter is er een intelligentietest afgenomen waarbij klager een IQ van 61 scoorde. In het
Psychodiagnostisch onderzoek d.d. 7 juni 2005 en het Psychiatrisch onderzoek d.d. 8 juni 2005 wordt geadviseerd om klager te plaatsen in Rentray, locatie Rekken, mede omdat de moeder van klager in de behandeling betrokken kan worden. Het is in klagers
belang dat hij wordt geplaatst in de inrichting waarvoor hij gemotiveerd is, anders heeft behandeling geen zin. Het door de selectiefunctionaris gegeven argument van selectie voor landelijke bestemming biedt onvoldoende aanknopingspunt om af te wijken
van het advies van de rechtbank te Almelo en twee gedragsdeskundigen. Het verschil in een IQ van 87 en de bovengrens van 80 is dermate klein dat het geen rol zou mogen spelen bij de vraag of klager wel of niet in Rentray geplaatst kan worden. Nu
klager
toch één jaar op de instroomafdeling in Harreveld moet verblijven, zou hij alvast op de wachtlijst voor Rentray geplaatst kunnen worden.

De juridisch medewerker heeft de beslissing als volgt toegelicht.
De overweging voor aanmelding bij Harreveld ligt in het plaatsingsbeleid. Rentray heeft een landelijke bestemming voor zwakbegaafden met een bovengrens van 80. Een IQ van 87 is geen grensgeval meer, wat bij een IQ van 81 of 82 wel het geval zou zijn.
Wel is het zo dat, indien het IQ hoger is dan 80, en in de psychologische rapportage wordt aangegeven dat er aanwijzingen zijn voor zwakbegaafdheid daar bij de plaatsing van een jeugdige rekening mee wordt gehouden. Het door de raadsman genoemde IQ
onderzoek uit 2002 is oud. Klager heeft een zedendelict gepleegd en Harreveld heeft een landelijke bestemming seksuele problematiek. Rentray heeft eenzelfde bestemming voor zwakbegaafden. Het behandeltraject is in beide inrichtingen hetzelfde. Klager
zal één jaar op de afdeling Lagune verblijven en vervolgens ongeveer anderhalf jaar in een gesloten behandeling ten behoeve van zijn seksuele problematiek. Indien klager toe is aan doorstroming naar een beperkt beveiligde groep kan te zijner tijd
bezien
worden of hij geplaatst kan worden in Rentray, locatie Rekken, alwaar hij zijn behandeltraject kan voortzetten. Het advies van de meervoudige kamer telt zwaar in een plaatsingbeslissing. Rentray kent een wachttijd van negen maanden.

De selectiefunctionaris heeft de beslissing als volgt toegelicht.
De moeder van klager wordt in Harreveld bij de behandeling betrokken. Eerst moet een opening worden gecreëerd voor behandeling en klager moet loskomen van zijn moeder. Door de selectiefunctionaris wordt een trajectkaart van klager d.d. 27 februari 2006
overgelegd. Nu uit onderzoek blijkt dat klager niet zwakbegaafd is, zou het zijn ontwikkeling kunnen stagneren indien hij in een inrichting voor zwakbegaafden zou worden geplaatst. Het is niet zo dat in het eerste jaar in Harreveld geen behandeling
plaats vindt. Klager kan het in een later stadium van zijn behandeling bij de groepsleiding aangeven indien hij geplaatst wil worden in een j.j.i. in de buurt van zijn familie. Klager kan, indien hij een conflict heeft met een groepsleider, een klacht
indienen bij de beklagcommissie. Ook kan hij een gesprek aanvragen met de maandcommissaris.

4. De beoordeling
Klager ondergaat de maatregel van plaatsing in een inrichting voor jeugdigen. Hiervoor zijn de behandelinrichtingen bestemd.
Harreveld is aangewezen als een normaal beveiligde behandelinrichting
De rechtbank heeft geadviseerd tot plaatsing van klager in de j.j.i. Rentray, locatie Rekken, een normaal beveiligde inrichting met een landelijke bestemming voor licht verstandelijk gehandicapten.

De beroepscommissie neemt verder het volgende in aanmerking.
Uit de Pro Justitia rapportage blijkt dat klager een IQ heeft van 87. De beroepscommissie ziet geen reden te twijfelen aan de juistheid van deze test. De selectiefunctionaris heeft ter zitting verklaard dat indien klagers intelligentieniveau hoger is
dan 80 plaatsing in j.j.i Rentray, locatie Rekken contrageïndiceerd is.
Gelet op het voorgaande komt de beroepscommissie tot het volgende oordeel.
De beslissing van de selectiefunctionaris is niet in strijd met de wet en kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen en rekening houdend met het beleid dat ten aanzien van de populatie in de onderscheiden justitiële inrichtingen wordt
gevoerd, ook niet onredelijk of onbillijk worden genoemd.
Ten overvloede merkt de beroepscommissie op dat indien er in voorkomende gevallen duidelijke aanwijzingen zijn om te twijfelen aan de juistheid van de vaststelling van het intelligentieniveau van de betrokken jeugdige het aanbeveling verdient nogmaals
een psychologisch en intelligentieonderzoek te laten verrichten.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Deze uitspraak is gedaan door de beroepscommissie, bestaande uit mr. D.A. Flinterman, voorzitter, mr. F.G.A. ten Siethoff en dr. W.J. Schudel, leden, bijgestaan door mr. S.A.H. de Bruin, secretaris, op 13 april 2006

secretaris voorzitter

Naar boven