Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 06/0697/SGA, 21 maart 2006, schorsing
Uitspraakdatum:21-03-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 06/697/SGA

betreft: [klager] datum: 21 maart 2006

De voorzitter van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen verzoekschrift, tevens beroepschrift van

de directeur van de locatie De IJssel te Krimpen aan den IJssel, verder verzoeker te noemen.

Verzoeker vraagt om schorsing, met toepassing van artikel 70, tweede lid, Pbw, van de tenuitvoerlegging van een uitspraak d.d. 10 maart 2006 van de beklagcommissie bij voormelde inrichting, gegeven op een klacht van [...], verder te noemen klager.

Het beklag betreft het niet “on line” mogen converseren met familie.
De beklagcommissie heeft het beklag gegrond verklaard.

De voorzitter heeft kennisgenomen van bedoelde uitspraak van de beklagcommissie en de onderliggende stukken. Klager, aan wie op 16 maart 2006 om een reactie op het schorsingsverzoek is verzocht, heeft tot op heden niet gereageerd.

1. De standpunten van verzoeker en van klager
Uit de inlichtingen van verzoeker komt het volgende naar voren. De beklagcommissie heeft de directie opgelegd voor gedetineerden waarvan de familie in het buitenland woont en waarvan de familie hoogstens één maal per jaar op bezoek kan komen een
voorziening te treffen in die zin dat zij maandelijks gedurende maximaal 40 minuten via een internetverbinding met behulp van een webcam kunnen communiceren met de betreffende familieleden. Hoewel een deel van de door de beklagcommissie gebruikte
argumentatie zeker te billijken is, is de opgelegde voorziening dusdanig anders dan al het nu gangbare dat een uitspraak van de raad in deze gewenst is.

Klager heeft niet gereageerd op het door de directeur ingediende schorsingsverzoek.

2. De beoordeling
Voor zover verzoeker heeft bedoeld schorsing te verzoeken van de tenuitvoerlegging van de beslissing van de beklagcommissie om het beklag gegrond te verklaren, overweegt de voorzitter dat verzoeker geen belang heeft bij een schorsing, nu de aard van
die
beslissing (de enkele gegrondverklaring) zich niet leent voor schorsing. Aan die gegrondverklaring is immers op zich geen tenuitvoerlegging verbonden. Dat zou slechts anders zijn indien de beklagcommissie aan de directeur mede zou hebben opgedragen om
(binnen een bepaalde termijn) een nieuwe beslissing te nemen, dan wel de beklagcommissie haar beslissing in de plaats van de beslissing van de directeur zou hebben gesteld. Daarvan is hier geen sprake. Het verzoek zal daarom worden afgewezen.

3. De uitspraak
De voorzitter wijst het verzoek af.

Aldus gedaan door mr. J.W.P. Verheugt, voorzitter, in tegenwoordigheid van B.A. Bogaars, secretaris, op 21 maart 2006.

secretaris voorzitter

Naar boven