Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 06/0667/GV, 29 maart 2006, beroep
Uitspraakdatum:29-03-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 06/667/GV

betreft: [klager] datum: 29 maart 2006

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift en een toelichting daarop van 21 maart 2006, ingediend door mr.
T.H.
Dijkstra, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 2 maart 2006 genomen beslissing van de Minister van Justitie (de Minister),

alsmede van de onderliggende stukken.

De beroepscommissie heeft de Minister in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsvrouw om zijn beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De Minister heeft klagers verzoek tot het tijdelijk verlaten van de inrichting in het kader van algemeen verlof afgewezen.

2. De standpunten
Namens klager is aangevoerd dat zijn verzoek tot het tijdelijk verlaten van de inrichting ten onrechte is afgewezen. Dit is als volgt toegelicht. Er is ten onrechte gesteld dat op basis van politie, openbaar ministerie en eventueel reclassering het
verlof van klager geen rustig en ongestoord verloop zal hebben, althans dat dat de verwachting is. Uit contact met de wijkagent is gebleken dat er geen bezwaren zijn dat klager zijn verlofadres in Zwolle bij zijn vriendin zou hebben. Er is een verzoek
gedaan voor het verkrijgen van elektronisch toezicht. De forensisch maatschappelijk werker heeft positief geadviseerd in deze kwestie. Klager heeft geen problemen binnen de inrichting. Hij heeft zich daar altijd netjes gedragen en houdt zich aan de
regels. Klagers belangen zijn niet zorgvuldig afgewogen. Verder zou het openbaar ministerie hebben aangegeven dat hij zich niet in Zwolle mag begeven. Klager betwist dit. Hij heeft geen straatverbod of iets dergelijks. Klager is nimmer behoorlijk
gehoord op het advies van het openbaar ministerie. De kans dat het ‘slachtoffer’ met klager geconfronteerd wordt is uitermate klein. Klager is in een geheel andere wijk woonachtig. Zwolle is een stad met circa 111.000 inwoners. Klagers gezin en familie
is tevens woonachtig in Zwolle. Het is een onmogelijke eis dat klager een verlofadres buiten Zwolle krijgt. Dit zou voor zijn gezin, bestaande uit onder andere twee kleine kinderen, een zware belasting zijn.

Namens de Minister is de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Het openbaar ministerie heeft medegedeeld dat het wel akkoord kan gaan met verlofverlening mits aan de door hen gestelde voorwaarden wordt voldaan. Eén van die voorwaarden is dat klager een verlofadres moet hebben buiten Zwolle. Dit heeft te maken met
het delict en het feit dat klagers slachtoffers in Zwolle wonen. Ook mag hij geen contact hebben dan wel zoeken met de slachtoffers, van wie één zijn dochter is. Een nieuw verzoek zal in overweging worden genomen mits klager een verlofadres buiten
Zwolle heeft. Dit is nog niet het geval.

Op klagers verlofaanvraag zijn de volgende adviezen uitgebracht.
De directeur van de locatie De Berg te Arnhem heeft negatief geadviseerd ten aanzien van de verlofaanvraag.
De officier van justitie bij het arrondissementsparket te Zwolle heeft aangegeven akkoord te kunnen gaan met verlofverlening mits klager gedurende het verlof geen contact heeft met slachtoffers en het verlof niet doorgebracht wordt in Zwolle.

Op verzoek van klagers raadsvrouw is door een forensisch maatschappelijk werker verbonden aan het kantoor van Anker en Anker, strafrechtadvocaten, op 12 oktober 2005 rapport uitgebracht en geadviseerd om klagers toenmalige voorlopige hechtenis te
schorsen en klager onder elektronisch toezicht te plaatsen. In het rapport wordt opgemerkt dat, indien er bezwaren zijn om klager bij zijn vriendin te laten wonen omdat daar ook het vierjarig zoontje van zijn vriendin woont, klagers moeder, wonende te
Zwolle, bereid is om haar zoon in huis te nemen.

3. De beoordeling
Klager ondergaat een gevangenisstraf van 30 maanden met aftrek, wegens met iemand beneden de leeftijd van twaalf jaren handelingen plegen die hebben bestaan of mede bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam, meermalen gepleegd; met iemand
die de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet van zestien jaren heeft bereikt handelingen plegen die hebben bestaan of mede bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam, meermalen gepleegd en ontucht plegen met zijn minderjarig kind,
meermalen gepleegd. De wettelijk vroegst mogelijke v.i.-datum valt op of omstreeks 19 januari 2007

Het beroep richt zich tegen de afwijzing van klagers eerste verlofaanvraag. Hij kan in totaal vijf verlofaanvragen indienen.

Klager is veroordeeld terzake van ernstige zedendelicten, gepleegd met kinderen. Omdat de slachtoffers woonachtig zijn te Zwolle wordt als voorwaarde aan verlofverlening gesteld dat klager een verlofadres buiten Zwolle zoekt. Klager heeft hier niet aan
voldaan en door zijn raadsvrouw is gesteld dat de kans dat klager slachtoffers zou treffen in een stad met circa 111.000 inwoners uitermate klein is omdat de slachtoffers in een andere wijk wonen.
De beroepscommissie is van oordeel dat voornoemde omstandigheden een contra-indicatie vormen voor verlofverlening en dat deze een afwijzing van klagers verlofaanvraag rechtvaardigen. De beroepscommissie acht de kans om slachtoffers te treffen niet
gering gelet op het feit dat Zwolle beschikt over een relatief kleine stadskern waarin de centrale voorzieningen zijn gelegen. De beslissing van de Minister kan, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen en gelet op de weigeringsgronden
zoals
bedoeld in artikel 4 onder g., i. en j. van de Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting (van 24 december 1998, nr. 733726/98/DJI), niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. U. van de Pol, voorzitter, mr. A.G. Bosch en mr. J.M.M. van Woensel, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 29 maart 2006

secretaris voorzitter

Naar boven