Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 05/2781/TA, 16 maart 2006, beroep
Uitspraakdatum:16-03-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 05/2781/TA

betreft: [klager] datum: 16 maart 2006

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

het hoofd van de tbs-kliniek De Kijvelanden te Poortugaal, verder te noemen de inrichting,

gericht tegen een uitspraak van 28 oktober 2005 van de beklagcommissie bij genoemde inrichting, gegeven op een klacht van [...], verder te noemen klager,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 6 februari 2006, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Amsterdam, is gehoord namens het hoofd van voormelde tbs-inrichting, [...], hoofd behandeling.
Klager heeft schriftelijk laten weten af te zien van de gelegenheid om ter zitting te worden gehoord.

Op grond van de stukken en haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft, voorzover in beroep aan de orde, het ontbreken van een hoektafel, een tafel van 80*80 en een fauteuil in klagers kamer.

De beklagcommissie heeft het beklag gegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten
Door en namens het hoofd van de inrichting is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Om de kamers van verpleegden overzichtelijker te maken heeft de inrichting besloten de kamerinventaris van verpleegden aan een herijking aan de normen van orde en veiligheid te onderwerpen. Zo mogen er niet te veel grote meubelstukken in een kamer
geplaatst worden, omdat bijvoorbeeld in noodsituaties een verpleegde zich daarachter kan verschuilen. Ook het aantal cd’s, dat een verpleegde op zijn kamer mag hebben is beperkt. De rest van zijn voorraad cd’s kan bij het afdelingsteam in bewaring
worden gegeven. Dit nieuwe beleid is in de loop van 2005 gefaseerd ingevoerd. Dit betekent dat elke verpleegde in de loop van 2005 de basisinventaris in zijn kamer zou krijgen, eventueel aangevuld met toegestaan extra meubilair. Klager beklaagt zich
erover dat een fauteuil, een hoektafel en een tafel van 80*80 ontbreken in zijn kamer, terwijl die wel onderdeel zijn van de basis kamerinventaris. Klager was voorts boos omdat hij een tafel in zijn kamer heeft staan die te groot was en uitgevoerd
moest
worden. Met klager zijn, net als met de andere verpleegden, afspraken gemaakt om in de loop van 2005 te zorgen dat de inventaris van zijn kamer gaat voldoen aan de basis kamerinventaris. Klager had op het moment dat hij zijn klacht indiende nog zijn
eigen meubilair op zijn kamer. Pas op het moment dat de basis kamerinventaris in zijn kamer werd geplaatst moest klager zijn grote tafel uitvoeren. De inrichting heeft geen opslagcapaciteit. Alle verpleegden, ook klager, hebben in 2005 de standaard
inventaris op hun kamer gekregen.
Klager heeft dus niet zonder meubilair gezeten en is niet in zijn belangen geschaad.

Klager heeft het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt in beroep niet toegelicht.

3. De beoordeling
De inrichting heeft besloten de op de kamers van verpleegden aanwezige voorwerpen in het licht van de orde of veiligheid in de inrichting, aan een herijking te onderwerpen. Hierbij speelt het veiligheidsaspect een belangrijke rol. Door de inrichting is
een basis kamerinventaris opgesteld. In de loop van 2005 zouden alle kamers worden voorzien van een basis kamerinventaris, eventueel aangevuld met eigen voorwerpen van de verpleegde. Op het moment dat klager zijn klacht indiende was zijn kamer nog niet
voorzien van de basis kamerinventaris, maar had hij nog de beschikking over zijn oude meubels. Met klager waren afspraken gemaakt dat zijn kamer in de loop van 2005 aan de basis inventaris zou gaan voldoen. Uit de inlichtingen ter zitting namens het
hoofd van de inrichting blijkt dat klager voor eind 2005 de beschikking heeft gekregen over het gevraagde meubilair.
Klager heeft derhalve conform afspraak eind 2005 de volgens nieuw beleid vastgestelde kamerinventaris gekregen, terwijl hij ten tijde van zijn beklag beschikte over zijn oude meubels. De omstandigheid dat de inrichting niet direct alle kamers van de
verpleegden heeft kunnen aanpassen, conform het nieuwe beleid, maakt niet dat sprake was van strijd met een wettelijk voorschrift noch dat klager in zijn belangen is geschaad.
Het beroep zal derhalve gegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart het beklag alsnog ongegrond.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr.drs. F.A.M. Bakker, voorzitter, dr. F. Koenraadt en mr. F. Korvinus, leden, in tegenwoordigheid van mr. S.A.H. de Bruin, secretaris, op 16 maart 2006

secretaris voorzitter

Naar boven