Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 05/3185/GA, 13 maart 2006, beroep
Uitspraakdatum:13-03-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 05/3185/GA

betreft: 25 gedetineerden (zie bijlage) datum: 13 maart 2006

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

de directeur van de locatie De Marwei te Leeuwarden,

gericht tegen een uitspraak van 15 december 2005 van de beklagcommissie bij voormelde locatie, gegeven op een klacht van 25 klagers,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 20 februari 2006, gehouden in de penitentiaire inrichtingen Veenhuizen, zijn gehoord [...], namens klagers, en [...], unit-directeur bij de locatie De Marwei.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft het per 11 november 2005 geldende verbod om een Playstation 2 op cel te hebben.

De beklagcommissie heeft het beklag gegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van de directeur en klager
De unit-directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Er is niet te weinig tijd geweest om de Playstation 2 uit te voeren. De directie had al een jaar eerder besloten om de Playstation 2 niet meer toe te staan in de inrichting en de aanwezige Playstations 2 door natuurlijk verloop te laten afvloeien. Dit
beleid is echter op uitvoerend niveau niet geëffectueerd. Om het deze keer goed te laten verlopen is besloten tot gefaseerde uitvoer. Inmiddels is niemand meer in het bezit van een Playstation 2.

Namens klagers is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Er zijn mensen die graag tot 1 juli 2006 de beschikking zouden hebben over hun Playstation 2. Eerst mocht men een Playstation 2 hebben en toen opeens niet meer. Vreemd was ook dat de Playstation 2 tot 11 november 2005 nog mocht worden ingevoerd,
terwijl
het bezit ervan reeds was verboden. Nu zijn klagers er de dupe van dat de uitvloeiregeling in 2004, waar zij niets van wisten, is mislukt. Inmiddels verblijven nog tien klagers in de locatie De Marwei.

3. De beoordeling
De beslissing van de directeur om met ingang van 11 november 2005 geen andere spelcomputers toe te staan dan Playstation 1 en de Nintendo met spelcassettes is geen beslissing als bedoeld in artikel 60, eerste lid, van de Pbw, maar een voor alle in de
inrichting verblijvende gedetineerden geldende regel. Tegen een dergelijke regel staat geen beklag en beroep open. Klagers hadden daarom niet moeten worden ontvangen in hun beklag. De beslissing van de beklagcommissie kan niet in stand blijven. Het
beroep van de directeur zal gegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart klagers alsnog niet-ontvankelijk in hun beklag.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.R. Meijeringh, voorzitter, mr. A.G. Bosch en A.J. Dost, leden, in tegenwoordigheid van mr. L. de Greef, secretaris, op 13 maart 2006

secretaris voorzitter

Bijlage bij 05/3185/GA

Lijst van klagers:

Naar boven