Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 05/3153/GA, 13 maart 2006, beroep
Uitspraakdatum:13-03-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 05/3153/GA

betreft: [klager] datum: 13 maart 2006

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 8 december 2005 van de alleensprekende beklagrechter bij de gevangenis Veenhuizen,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 20 februari 2006, gehouden in de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Veenhuizen, zijn gehoord klager, bijgestaan door zijn raadsman mr. A.H.T. de Haas, en [...], unit-directeur bij de gevangenis Veenhuizen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter
Het beklag betreft de weigering van invoer van een spelcomputer, een zogenaamde X-Box.

De beklagrechter heeft klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Door en namens klager is in beroep het tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Klager was in de inrichting van herkomst in het bezit van de X-Box met dvd-filmafspeelset. Beiden liggen nog op de badafdeling. Omdat klager wist dat hij de dvd-filmafspeelset niet mocht invoeren in de gevangenis Veenhuizen, heeft hij voorgesteld om
deze set op de badafdeling achter te laten en alleen de X-Box in te voeren.
Met betrekking tot de niet-ontvankelijkheid wordt verwezen naar de uitspraak van deze Raad van 7 september 2005, met het kenmerk 05/1192/GA. Analoge toepassing van deze uitspraak leidt er toe dat klager ontvankelijk dient te worden verklaard. Zie ook
de
uitspraak van 20 mei 2003, kenmerk 03/159/GA, en de uitspraak van 16 februari 2004, kenmerk 03/2793/GA. In diverse inrichtingen is de X-Box toegestaan, hoewel er ook inrichtingen zijn die de invoer van de X-Box niet toestaan. Van de spelcomputers die
in
de inrichting zijn toegestaan is het alleen nog mogelijk de Nintendo Gamecube nieuw te kopen, de overige spelcomputers zijn alleen nog tweedehands verkrijgbaar.
Verzocht wordt om een beslissing te nemen die in de plaats treedt van de beslissing van de directeur. Tot slot is verzocht om een tegemoetkoming voor het tekortdoen van klager en voor de kosten van rechtsbijstand.

De unit-directeur heeft in beroep het tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Er is een grote diversiteit in spelcomputers. De directie van de gevangenis Veenhuizen heeft bepaald dat er slechts een beperkt aantal soorten spelcomputers mag worden ingevoerd in verband met de controleerbaarheid. Een bepaalde groep spelletjes en
cd’s
mag worden ingevoerd. De gedetineerden zijn zo inventief dat ze met wat plugjes iets kunnen maken dat ongewenst is in de inrichting. De spelcomputers zijn in de huisregels limitatief opgesomd. Door het bezit van een X-Box komt de orde en veiligheid
binnen de inrichting in het geding.

3. De beoordeling
Voldoende aannemelijk is geworden dat de directeur op een concreet verzoek van klager om een X-Box, zijnde een spelcomputer, in te mogen voeren negatief heeft beslist. Een dergelijke beslissing is een beslissing als bedoeld in artikel 60, eerste lid
van
de Pbw. De uitspraak van de beklagcommissie kan daarom niet in stand blijven en klager wordt alsnog ontvangen in zijn beklag.
Het is gedetineerden ingevolge de Regeling model huisregel penitentiaire inrichtingen (d.d. 24 juli 1998, nummer 705050/98/DJI), onder 4.5.1.1, niet toegestaan om film- en videoapparatuur onder hun berusting te houden. Echter, indien de X-Box niet is
uitgerust met de dvd-filmafspeelset is er geen sprake van film- en videoapparatuur zoals bedoeld in de Regeling en blijft alleen de spelcomputer over. Onder 4.5.1.2. van de Regeling zijn de toegestane voorwerpen opgenomen, waaronder verzegelde
computerspelapparatuur met maximaal tien computerspelletjes. Dit betreft een zogenaamde dwingende bepaling waar de directeur niet van mag afwijken. Overigens acht de beroepscommissie ook niet aannemelijk geworden dat de orde en de veiligheid in de
inrichting met de invoer van een X-Box zonder dvd-filmafspeelset in geding zijn. De beroepscommissie zal derhalve het beklag gegrond verklaren.
Nu de rechtsgevolgen van de vernietigde beslissing niet meer ongedaan te maken zijn, zal een tegemoetkoming worden vastgesteld voor het door klager ondervonden ongemak.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagrechter, verklaart klager alsnog ontvankelijk in zijn beklag en verklaart dit beklag gegrond.
Zij bepaalt dat aan klager een tegemoetkoming toekomt van € 10,=.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.R. Meijeringh, voorzitter, mr. A.G. Bosch en A.J. Dost, leden, in tegenwoordigheid van mr. L. de Greef, secretaris, op 13 maart 2006

secretaris voorzitter

Naar boven