Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 05/2975/GB, 24 maart 2006, beroep
Uitspraakdatum:24-03-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 05/2975/GB

Betreft: [klager] datum: 24 maart 2006

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. B.G.J. de Rooij, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 23 november 2005 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem te plaatsen in de gevangenis De Geerhorst te Sittard ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 9 november 2004 gedetineerd. Hij verbleef in het huis van bewaring (h.v.b.) De Leuvense Poort te Den Bosch. Op 21 november 2005 is hij geplaatst in de gevangenis De Geerhorst, waar een regime van algehele gemeenschap geldt.

3. De standpunten
3.1. Namens klager is het beroep als volgt toegelicht.
Klager is niet geselecteerd voor een beperkt beveiligde inrichting (b.b.i.) vanwege een negatief advies van de politie in verband met klagers verlofadres. Klager is woonachtig op een woonwagenkamp. Veel (mede)verdachten in een grote zaak zijn daar niet
woonachtig. Twee medeverdachten die daar wel wonen zijn in eerste aanleg veroordeeld tot zes jaar en worden voorlopig niet thuis verwacht in het woonwagenkamp. Een derde medeverdachte die op het kamp woont is wel in een b.b.i. geplaatst. Ten aanzien
van
deze gedetineerde worden blijkbaar geen nadelige invloeden van het verlofadres gezien.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht. Klager kwam niet in aanmerking voor plaatsing in een b.b.i. in verband met een zeer negatief rapport van de politie waarin wordt vermeld dat het verlofadres is op een
woonwagenkamp, waar ook medeverdachten woonachtig zijn. Derhalve is sprake van het ontbreken van een aanvaardbaar verlofadres.

4. De beoordeling
4.1. De gevangenis De Geerhorst is een gevangenis voor mannen met een regime van algehele gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau.

4.2. In artikel 3, tweede lid aanhef en onder c, van de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing gedetineerden is opgenomen één van de voorwaarden voor plaatsing in een beperkt beveiligde inrichting (b.b.i.), inhoudende dat een gedetineerde in
een b.b.i. kan worden geplaatst, indien hij beschikt over een aanvaardbaar verlofadres.

4.3. De selectiefunctionaris heeft op basis van het negatieve advies van de politie op zich kunnen concluderen dat ten aanzien van klager sprake was van een niet aanvaardbaar verlofadres en dat hij mitsdien toen nog niet in aanmerking kwam voor
plaatsing in een inrichting met een beperkt beveiligingsniveau. Daartegenover staat echter dat aan klager inmiddels twee maal algemeen verlof is verleend, welke beide verloven goed zijn verlopen. Daarnaast heeft klager in een eerder stadium, namelijk
van 12 tot 23 mei 2005, een schorsing van 11 dagen gehad in verband met de bevalling van zijn partner, waarvan hij tijdig is teruggekeerd. Laatstgenoemde omstandigheden in aanmerking nemend dient de balans in het voordeel van klager door te slaan. Het
beroep zal gegrond worden verklaard en de selectiefunctionaris zal worden opgedragen een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van het vorenstaande.
De beroepscommissie zal in een afzonderlijke beslissing, na de selectiefunctionaris te hebben gehoord, bepalen of enige tegemoetkoming aan klager geboden is.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing.
Zij draagt de selectiefunctionaris op een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van haar uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan.
Zij zal in een afzonderlijke beslissing, na de selectiefunctionaris te hebben gehoord, bepalen of enige tegemoetkoming aan klager geboden is.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.R. Meijeringh, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van mr. I. Lispet, secretaris, op 24 maart 2006

secretaris voorzitter

Naar boven