Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 06/0058/GB, 7 maart 2006, beroep
Uitspraakdatum:07-03-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 06/58/GB

Betreft: [klager] datum: 7 maart 2006

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. O.E. de Jong, namens

[...], verder te noemen klaagster,

gericht tegen een op 28 december 2005 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klaagsters bezwaarschrift tegen de beslissing tot afwijzing van haar verzoek tot overplaatsing naar de normaal beveiligde inrichting Nieuwersluis (huis van bewaring hierna h.v.b. Nieuwersluis) ongegrond verklaard.

2. De feiten
2.1. Klaagster is sedert 1 juni 2005 gedetineerd. Zij verblijft als preventief gehechte in de penitentiaire inrichting (p.i.) voor vrouwen Breda (h.v.b.).

2.2. Bij uitspraak van 17 januari 2006, met nummer 05/2512/GM, van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 30 van de Penitentiaire maatregel, is het beroep van klaagster betreffende het verstrekken van medicatie ongegrond verklaard.

3. De standpunten
3.1. Namens klaagster is het beroep tegen de afwijzing van het verzoek tot overplaatsing naar het h.v.b. Nieuwersluis als volgt toegelicht.
Klaagsters bezwaarschrift is ongegrond verklaard, omdat volgens de selectiefunctionaris overplaatsing geen reden is om een geschil met de medische dienst op te lossen. Ook zou klaagster regelmatig bezoek krijgen, gezien haar bezoekerslijst. De
beslissing is onzorgvuldig genomen en onvoldoende gemotiveerd en derhalve in strijd met het zorgvuldigheidsbeginsel en het motiveringsbeginsel. Er zouden andere wegen zijn om iets te doen aan het geschil tussen klaagster en de medische dienst.
Klaagster
heeft met diverse andere mensen, zoals de directie, de pastor en de bewaarders gesproken en getracht tot een oplossing te komen, hetgeen tot op heden niet is gelukt. Haar gezondheid is voor haar van groot belang. Om die reden is het voor haar
belangrijk
om serieus te worden genomen in haar klachten. Zij wil graag overgeplaatst worden naar een andere inrichting, waar zij met een andere medische dienst te maken zal hebben. Volgens klaagster is geen sprake van regelmatig bezoek. Door haar familie wordt
zij niet iedere week bezocht. Haar zuster woont in Zutphen. Haar moeder woont niet in Nederland, maar verblijft regelmatig bij haar zuster. De afstand Zutphen-Breda is moeilijk te bereizen. Om die reden kunnen zij klaagster niet iedere week bezoeken.
Het is te ver en te duur. Nieuwersluis is voor haar familie gemakkelijk te bereiken en het is ook dichterbij. Dit scheelt in de kosten voor de familie.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
Klaagster heeft een geschil met de medische dienst van de p.i. voor vrouwen Breda. Om dit op te lossen zijn er andere wegen dan overplaatsing. Dit is geen gegronde reden. Daarbij vraagt zij ook om overplaatsing in verband met haar bezoek. Uit de
bezoekerslijst blijkt dat zij gewoon en regelmatig bezoek ontvangt. Dit is dus ook geen reden voor overplaatsing. Gezien het feit dat zij preventief gehecht is voor het parket Rotterdam, is zij in de dichtstbijzijnde inrichting geplaatst. Wanneer
klaagster afgestraft is, kan er rekening gehouden worden met haar voorkeur.

4. De beoordeling
4.1. Klaagster behoort, gelet op haar status als preventief gehechte, tot de categorie gedetineerden voor opneming van wie de huizen van bewaring zijn bestemd.

4.2. Klaagster is preventief gehecht ten behoeve van het parket Rotterdam. Uitgangspunt is dat gedetineerden zo dicht mogelijk bij het parket van insluiting worden geplaatst om een zo goed mogelijke en efficiënte rechtsgang te waarborgen. Zij
prefereert overplaatsing naar het h.v.b. Nieuwersluis in verband met een conflict met de medische dienst en in verband met haar bezoek, maar een overplaatsing is niet de juiste manier om een conflict met de medische dienst op te lossen. Uit de
overgelegde bezoekerslijst volgt dat klaagster regelmatig bezoek ontvangt, terwijl de reistijd voor het bezoek van klaagster naar de inrichting in Utrecht vergelijkbaar zal zijn. Gelet op het hiervoor vermelde, is de beroepscommissie van oordeel dat
de
op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, niet als onredelijk of onbillijk kan worden aangemerkt.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 7 maart 2006

secretaris voorzitter

Naar boven