Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 06/0281/GB, 7 maart 2006, beroep
Uitspraakdatum:07-03-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 06/281/GB

Betreft: [klager] datum: 7 maart 2006

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. F.A.G.M. Landerloo, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 10 januari 2006 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem over te plaatsen naar het huis van bewaring (h.v.b.) Roermond ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 15 september 2004 gedetineerd. Op 16 augustus 2005 is hij vanuit de zeer beperkt beveiligde inrichting (z.b.b.i.) Te Roer te Roermond ter herselectie teruggeplaatst naar het h.v.b. Roermond. Vanuit het h.v.b. Roermond is hij op 31
augustus 2005 geplaatst in de beperkt beveiligde inrichting (b.b.i.) Veenhuizen. De wettelijk vroegst mogelijke v.i.-datum valt op of omstreeks 10 maart 2006.

3. De standpunten
3.1. Namens klager is het beroep als volgt toegelicht. Aan klagers terugplaatsing naar het h.v.b. Roermond lag een diefstal van een lamp ten grondslag. Klager dacht echter dat de lamp was afgeschreven en was helemaal niet van plan zich de lamp
wederrechterlijk toe te eigenen. Toen hij begreep dat hij de lamp niet had mogen meenemen, heeft hij de lamp onmiddellijk teruggegeven. In de kringloopwinkel, waar klager was tewerkgesteld en waar de vermeende diefstal plaatsvond, werd hem verteld dat
het bij een waarschuwing zou blijven. Bij terugkomst in de z.b.b.i. bleek anders: hij werd teruggeplaatst naar het h.v.b. Roermond. Klager verblijft inmiddels weliswaar in een b.b.i., maar het enkelbandje dat hij per 1 september 2005 had kunnen
krijgen,
is hij wel misgelopen.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
De verklaring die namens klager in het beroepschrift wordt gegeven over het zonder toestemming van de werkgever door klager meenemen van een lamp, maakt het geheel er niet duidelijker op. Tegenover de beklagcommissie, door wie klager in het kader van
het aanvankelijk ingestelde beklag werd gehoord, legde klager immers een andersluidende verklaring af. Feit blijft evenwel dat klager de lamp zonder toestemming meenam, hetgeen klagers terugplaatsing naar het h.v.b. Roermond ter herselectie
rechtvaardigt.

4. De beoordeling
4.1. Het beroep van klager is gericht tegen de ongegrondverklaring van klagers bezwaar tegen de beslissing hem over te plaatsen naar het h.v.b. Roermond. Inmiddels is klager overgeplaatst naar de b.b.i., door welke overplaatsing een einde is gekomen
aan de plaatsing waartegen het beroep is gericht. Dit betekent niet dat klager niet-ontvankelijk in zijn beroep moet worden verklaard. Klager behoudt immers belang bij de beoordeling van zijn klacht over de beslissing een einde te maken aan zijn
plaatsing in de z.b.b.i. Roermond, welke beslissing de grond voor de plaatsing in het h.v.b. Roermond vormde.

4.2. Klager heeft het in hem gestelde vertrouwen geschaad door zonder toestemming van de werkgever een (deel van een) lamp mee te nemen. De - uiteenlopende - verklaringen die klager hieromtrent heeft afgelegd, maken dit gegeven niet anders. De
werkgever heeft meegedeeld dat klager niet langer bij hem welkom was. De beslissing van de selectiefunctionaris om klager in afwachting van herselectie vanuit de z.b.b.i. Te Roer terug te plaatsen naar het h.v.b. Roermond kan, bij afweging van alle in
aanmerking komende belangen, dan ook niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Klagers beroep zal dan ook ongegrond worden verklaard.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. P.N.E. Plooij, secretaris, op 7 maart 2006

secretaris voorzitter

Naar boven